Otázky a odpovědi k pravidlům pro financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2015

1) Kdy lze předložit žádost na SFDI?

Žádosti lze oficiálně předkládat až po rozhodnutí Výboru SFDI o celkové alokované částce zhruba v druhé polovině ledna 2015. Informace o rozhodnutí bude vyvěšena na internetových stránkách Fondu a zaslána formou dopisu všem krajům. Neoficiálně lze žádosti konzultovat již od 15. 12. 2014 na SFDI.

 

2) Jak postupovat při předkládání žádosti a uzavírání smlouvy?

Příjemce pošle dopis se žádostí, která bude obsahovat:

   - číslo účtu u ČNB určeného výhradě pro finanční prostředky SFDI

   - kontaktní osobu

   - pověření kraje v případě, že příjemcem prostředků bude SÚS

   - rozpis akcí na formuláři, který je umístěn na stránkách Fondu <zde>

Rozpis akcí předá SFDI Centrální komisi MD ČR (dále jen CK) k odsouhlasení. V případě, že CK odsouhlasí rozpis akcí, SFDI připraví návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a zašle příjemci k připomínkám. Po vyjádření bude smlouva odeslána příjemci k podpisu. Po podpisu zašle příjemce smlouvy zpět na SFDI k podpisu ředitele SFDI. Poté budou příjemci zálohově uvolněny finanční prostředky.

 

3) Jak získám číslo ISPROFOND?

Čísla ISPROFOND budou příjemcům přidělena po obdržení žádosti od příslušného příjemce. Každý příjemce bude mít pouze jedno číslo ISPROFOND. Formulář žádosti o přidělení čísla ISPROFOND naleznete  <zde>. Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu denisa.plankova@sfdi.cz. Do formulářů s rozpisem akcí budou čísla ISPROFOND doplněna dodatečně zaměstnancem SFDI.

 

4) Budou se do vynaložených nákladů na údržbu a opravu silnic v roce 2015 započítávat náklady na opravy/rekonstrukce, které kraj bude financovat formou úvěrového financování - faktoringu s odloženou splatnostní faktur 2 roky? To znamená, že v roce 2015 budou vystaveny faktury se splatností 2 roky, které kraj „fyzicky“ uvolní ze svého rozpočtu až v roce 2017.

Do výpočtu průměru vynaložených nákladů se budou započítávat náklady uhrazené v daných letech. Pokud náklady vznikly např. v roce 2011, ale k jejich uhrazení došlo až v roce 2013, mohou se tyto náklady započítávat do průměru.

 

5) Vyhláška č.104/1997 v příloze č. 5 jasně specifikuje 3 kategorie údržby a oprav komunikací a to běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravy. Pravidla hovoří o financování oprav, rekonstrukce a modernizace a hovoří o tom, že nemůže být financována běžná údržba. O souvislé údržbě se ale nemluví.

Pokud práce vykonávané v rámci souvislé údržby odpovídají svou povahou pojmu oprava, jak je definován v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, mohou být tyto práce financovány. Dle čl. 1 odst. 9 se pro účely Pravidel opravou rozumí „činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku.“

 

6) Bude se do výpočtu průměru v letech 2012 – 2014 započítávat spoluúčast kraje na odstraňování povodňových škod financovaných ze SFDI?

Ano, pokud se jednalo o vlastní prostředky kraje. Pokud si kraj svou spoluúčast nechal proplatit z Fondu solidarity příp. jiných dotačních nástrojů, pak tyto prostředky nelze do průměru započítávat.

 

7) Mohou být akce vysoutěženy před podpisem Smlouvy se SFDI?

Ano, mohou.

 

8) Jakou formu by mělo mít požadované ekonomické hodnocení staveb?

U investičních akcí s náklady nad 30 mil. Kč bez DPH musí být provedeno hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb (HDM-4) v souladu s prováděcími pokyny, které lze najít na http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/HDM-4/provadeci-pokyny-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-projektu-silnicnich-a-dalnicnich-staveb.

K akcím spadajícím pod čl. III Odlišné postupy, kdy se hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb podle části II, bodů 1-4 neprovádí, musí být příjemce schopen doložit dokumentaci minimálně v následujícím rozsahu:

  • dle bodu a) u oprav závadných mostů v kategoriích stavebního stavu V, VI, VII, zjištěného dle ČSN 73 6221 je nutné stav mostního objektu doložit protokolem z prohlídky mostního objektu dle ČSN 73 6220 a ČSN 73 6221;
  • dle bodu b) u opatření k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „Zákon“), kdy stavební stav a dopravně technický stav pozemní komunikace bezprostředně ohrožuje uživatele pozemní komunikace, tyto závady je nutné doložit protokolem vykonání státního dozoru v souladu s § 41 zákona od osoby pověřené výkonem státního dozoru. Dále je možné tyto závady ve sjízdnosti doložit upozorněním od Policie ČR;
  • dle bodu d) u samostatných stavebních opatření k odstraňování nehodových lokalit a úseků, kdy nehodové lokality mohou být určeny Policií ČR nebo k jejich lokalizaci mohou být využity různé metodiky či výstupy z výzkumných projektů (např. Nehodová místa www.dopravniinfo.cz, EuroRAP, KDEplus, a další).

Všechny podklady musí být vyhotoveny před podáním žádosti rozpisu akcí na SFDI.

U ostatních akcí se pro ekonomické hodnocení použije slovní popis dodržení zásad 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost).

 

9) Jakou formu by měla mít požadované provedení diagnostiky a definice variantních technologických a technických řešení?

Provedení diagnostiky bude doloženo minimálně hlavní nebo mimořádnou prohlídkou v souladu s §7 a Přílohou č. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. U silnic II. tříd doporučujeme provedení diagnostiky např. formou georadarového měření či laserového skenování.

U investičních akcí musí být příjemce schopen prokázat, že posoudil minimálně dvě varianty řešení, přičemž v rozpisu akcí budou tyto varianty uvedeny, včetně stručného zdůvodnění výběru konečné varianty, která bude realizována.

 

10) Bude SFDI hradit případné vícepráce, které vzniknou na jednotlivých akcích?

Ano, za předpokladu, že tyto vícepráce budou soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě, že by došlo k navýšení předpokládaných nákladů akce, musí dojít k přeschválení akce Centrální komisí MD. Stejně tak, pokud by došlo ke změnám v objízdných trasách po silnicích I. třídy, rychlostních silnicích nebo dálnicích.

 

11) Mohou být do rozpisu akcí financovaných ze SFDI zařazeny projekty, jejichž fyzická realizace proběhla v roce 2014 a dosud nejsou finančně vypořádány? Případně mohou být do tohoto rozpisu zahrnuty akce, jejichž realizace pokračuje v roce 2015 a propláceny budou pouze výdaje za práce realizované v roce 2015 za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky pro financování?

Ano, pokud bude příjemce schopen u těchto akcí doložit splnění veškerých náležitostí dle Metodického pokynu pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2015.

 

12) Mohou být do rozpisu akcí zařazeny projekty, u kterých byl předpoklad financování z ROP, ale následně došlo k jejich vyřazení, tj. celé budou hrazeny z národních zdrojů?

Ano, pokud bude příjemce schopen u těchto akcí doložit splnění veškerých náležitostí dle Metodického pokynu pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2015.

 

13) Jak změnit rozpis akcí, přidávat nebo vyřazovat akce z rozpisu?

V případě, že příjemce bude chtít měnit údaje v rozpisu akcí, musí zaslat na SFDI aktuální rozpis akcí s vyznačenými změnami.

Pokud se bude měnit údaj u některé z akcí, bude tento údaj zvýrazněn červenou barvou. Pokud bude zařazena nová akce, příjemce zašle aktuální rozpis všech akcí, tj. všechny původní akce včetně akce přidané, který bude celá zvýrazněná červeně. Pokud příjemce bude chtít vyřadit akci, akci zvýrazní červeně a přeškrtne text. Vyřazené akce i nadále zůstávají v rozpisu akcí, budou pouze přeškrtnuté. Důvodem tohoto opatření je zabránění situaci, že ID akce, která byla vyřazena, bude přiděleno nové akci.

 

       14) Jak bude řešena účast zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a Státního fondu dopravní infrastruktury na zadávacích řízeních na realizaci akcí v rámci financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2015?

Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo financí (MF) a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si vyhrazují právo vyslat na jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, příp. zvláštní komise pro posouzení kvalifikace své zástupce jako pozorovatele u veřejných zakázek na akce schválené Centrální komisí MD. Účast zástupců MD, MF a SFDI se předpokládá u veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota činí minimálně 30 mil. Kč bez DPH.

V případě, že v Rozpisu veřejných zakázek k jednotlivým akcím nedosahuje žádná veřejná zakázka předpokládané hodnoty 30 mil. Kč bez DPH, bude náhodným výběrem ze strany SFDI vybrán vzorek akcí, obvykle v rozsahu dvě akce za každý kraj, u nichž si tyto subjekty vyhrazují právo vyslat na jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, příp. zvláštní komise pro posouzení kvalifikace své zástupce jako pozorovatele.

SFDI, MD i MF si vyhrazují právo vyslat své zástupce jako pozorovatele i do vyššího počtu veřejných zakázek na základě vlastního uvážení. Jednotlivé kraje sdělí SFDI a jeho prostřednictvím MF a MD termíny konání jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, příp. zvláštní komise pro posouzení kvalifikace pro jednotlivá zadávací řízení, a to alespoň 5 pracovních dnů před každým jednáním výše uvedených komisí. Pro tyto účely MF, MD a SFDI stanoví kontaktní osoby.

 

15) Výzisky

Nakládání s výzisky musí být v souladu s Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI čl. 6 odstavec 6.19.

Výzisk je definován jako majetek (materiál nebo finanční prostředky z prodeje tohoto materiálu) získaný při realizaci akce.

V případě výzisku materiální povahy, který nebude užit na stavbě nebo odprodán, ale bude uložen na sklad pro pozdější využití, příp. bude odprodán po ukončení financování, musí být tento materiál naceněn cenou v místě a čase obvyklém a částka odpovídající naceněnému materiálu bude odvedena na účet příjemce u ČNB, který je určený výhradně pro prostředky poskytované poskytovatelem. V případě financování akce z více zdrojů, bude odvedena poměrná část výzisků.

V případě výzisků finanční povahy tj. vytěžený materiál bude odprodán před ukončením financování např. zhotoviteli, bude částka odpovídající prodanému materiálu (nebo jeho poměrná část v případě financování akce z více zdrojů) buď odvedena na účet příjemce u ČNB, který je určený výhradně pro prostředky poskytované poskytovatelem nebo bude platba zhotoviteli ponížena o částku odpovídající výzisku.

Příjemce může užít vrácené finanční prostředky nebo vyzískaný materiál na jiné akci ze schváleného Rozpisu akcí Centrální komisí MD v rámci globální položky „Financování silnic II. a III. třídy – příjemce“.

Výzisky a nevyčerpané finanční prostředky musí být vráceny nejpozději 23. prosince 2015 (datum připsání na účet SFDI) v souladu s Metodickým pokynem k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2015.

Vykazování výzisků v MMA

Účetní doklady související s výziskem (příjem na sklad, faktura apod.) budou uvedeny u akce, u které výzisk vznikl a jeho hodnota ponižuje celkové vynaložené prostředky na tuto akci. V případě financování akce z více zdrojů bude uvedena jak celková hodnota, tak část vrácená SFDI resp. na účet příjemce u ČNB (v kolonce "z toho SFDI").

DPH

Pokud je příjemce plátcem DPH a faktury jsou nárokovány včetně DPH, kdy DPH odvádí zhotovitel stavby, a zároveň při prodeji vyzískaného materiálu musí příjemce odvést DPH finančnímu úřadu, pak budou předmětem vratky (výše odvedených prostředků na účet příjemce u ČNB) prostředky bez DPH.

 

16) Musí příjemce vracet smluvní pokuty, které má stanoveny ve smlouvě se zhotovitelem?

Příjemce není povinen odvádět na účet SFDI smluvní pokuty vyplývající ze vztahu mezi příjemcem a zhotovitelem, které nemají finanční dopad na prostředky poskytnuté SFDI. Pokud jsou např. stanoveny smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace, příjemce není povinen odvést tyto prostředky na účet SFDI.

V případě, že by se jednalo a smluvní pokuty, který mají finanční dopad, např. nekvalitně odvedená práce, skutečnosti, které mají za následek zvýšení požadavků na SFDI apod., příjemce musí tyto prostředky odvést na účet SFDI.

 

17) Vztahuje se podmínka oslovení minimálně pěti kvalifikovaných dodavatelů u zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení také na související služby a dodávky?

Ne, nevztahuje. Ustanovení čl. Veřejné zakázky, odst. 2 Pravidel, kde je uvedeno, že u zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení je příjemce povinen oslovit minimálně pět kvalifikovaných dodavatelů, jako i úprava dalších podmínek uvedených v Pravidlech, jejichž splnění je požadováno v souvislosti s vedenými zadávacími řízeními, se týká pouze veřejných zakázek na stavební práce u akcí, které budou financovány či spolufinancovány z finančních prostředků poskytovaných podle těchto Pravidel, nikoliv na služby a dodávky, které jsou nutné k zabezpečení financované akce (např. TDS, AD).