Otázky a odpovědi k pravidlům pro financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2016

1) Jak postupovat při předkládání žádosti a uzavírání smlouvy?

Příjemce pošle dopis se žádostí, která bude obsahovat:

 • číslo účtu u ČNB určeného pro finanční prostředky SFDI,
 • kontaktní osobu pro další jednání,
 • kontaktní osobu pro veřejné zakázky,
 • sdělení rozdělení finanční alokace na investice a neinvestice,
 • sdělení rozdělení finanční alokace mezi příjemce v případě, že v jednom kraji budou dva příjemci, tj. kraj i správa a údržba silnic,
 • pověření kraje v případě, že příjemcem prostředků bude SÚS,
 • rozpis akcí na formuláři, který je umístěn na stránkách Fondu <zde>,
 • stanovisko správců pozemních komunikací (týká se dálnic, silnic i místních komunikací), po nichž jsou vedeny objízdné trasy, k možným kolizím akcí financovaných z rozpočtu SFDI s opravami či rekonstrukcemi těchto komunikací (může být souhrnné za všechny akce uvedené v rozpise formou přílohy),
 • prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s ostatními akcemi na pozemních komunikacích v daném kraji (může být souhrnné za všechny akce uvedené v rozpise formou přílohy).

Rozpis akcí předá SFDI Centrální komisi MD ČR (dále jen CK) k odsouhlasení. V případě, že CK odsouhlasí rozpis akcí, SFDI připraví návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a zašle příjemci k připomínkám. Po vyjádření bude smlouva odeslána příjemci k podpisu. Po podpisu zašle příjemce smlouvy zpět na SFDI k podpisu ředitele SFDI. Poté budou příjemci zálohově uvolněny finanční prostředky.

V případě, že příjemce předloží rozpis akcí na nižší částku, než je limit stanovený Výborem SFDI, bude příjemci uvolněna částka jen do výše uvedené v rozpisu akcí. Akce mohou být do rozpisu akcí v průběhu roku přidávány, budou předány Centrální komisi ke schválení a následně uzavřen dodatek. K uvolnění zálohové platby nedojde automaticky, ale na základě žádosti příjemce (uvolňování prostředků v tranších).

 

2) V roce 2015 nebyly dočerpány všechny finanční prostředky. Jak se bude u těchto akcí postupovat v roce 2016?

V tomto případě se jedná o převod. Náležitosti žádosti o převod jsou uvedeny v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI odst. 4.4. Navíc k požadovaným informacím dle odst. 4.4 předloží příjemce rozpis akcí s akcemi, které budou dofinancovány v letošním roce, a do záhlaví formuláře rozpisu akcí uvede ISPROFOND ke globální položce financované v roce 2015. V případě, že údaje v rozpisu akcí budou totožné s údaji schválenými Centrální komisí MD v roce 2015, nebude tento rozpis znovu schvalován v Centrální komisi MD.

 

3) Jak bude postupováno u akcí, které nebyly v roce 2015 stavebně ukončeny a jejichž realizace bude probíhat i v roce 2016? Mohou být tyto akce zařazeny k dofinancování v roce 2016?

Tyto akce mohou být financovány i v roce 2016, upozorňujeme nicméně, že z prostředků na rok 2016 lze hradit pouze náklady vzniklé v roce 2016. Příjemce uvede tyto akce do rozpisu akcí jako by se jednalo o úplně novou akci, ale ve formuláři tuto akci podbarví žlutou barvou. Údaje uvedené u této akce se budou týkat akce jako celku, tj. ve sloupci Předpokládané náklady budou uvedeny celkové náklady na danou akci, nikoli náklady vynaložené v roce 2016. Do aplikace MMA pak budou načteny všechny údaje z rozpisu akcí s tím, že zaměstnancem SFDI bude k této akci vložena informace o čerpání z rozpočtu SFDI v roce 2015, aby byla zajištěna kontrola výše uhrazených prostředků ze SFDI ve vztahu ke smluvní ceně díla.

 

4) Jak získám číslo ISPROFOND?

Čísla ISPROFOND budou příjemcům přidělena po obdržení žádosti od příslušného příjemce. Každý příjemce bude mít pouze jedno číslo ISPROFOND. Formulář žádosti o přidělení čísla ISPROFOND naleznete <zde>. Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu denisa.plankova@sfdi.cz. Do formulářů s rozpisem akcí budou čísla ISPROFOND doplněna dodatečně zaměstnancem SFDI.

 

5) Budou se do vynaložených nákladů na údržbu a opravu silnic v roce 2016 započítávat náklady na opravy/rekonstrukce, které kraj bude financovat formou úvěrového financování - faktoringu s odloženou splatnostní faktur 2 roky? To znamená, že v roce 2016 budou vystaveny faktury se splatností 2 roky, které kraj „fyzicky“ uvolní ze svého rozpočtu až v roce 2018.

Do výpočtu průměru vynaložených nákladů se budou započítávat náklady uhrazené v daných letech. Pokud náklady vznikly např. v roce 2012, ale k jejich uhrazení došlo až v roce 2014, mohou se tyto náklady započítávat do průměru.

 

6) Pravidla hovoří o financování oprav, rekonstrukce a modernizace a hovoří o tom, že nemůže být financována údržba. Jak je definován pojem oprava?

Pojem oprava je definován v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI. Dle čl. 1 odst. 9 se pro účely Pravidel opravou rozumí „činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku.“

 

7) Bude se do výpočtu průměru v letech 2013 – 2015 započítávat spoluúčast kraje na odstraňování povodňových škod financovaných ze SFDI?

Ano, pokud se jednalo o vlastní prostředky kraje. Pokud si kraj svou spoluúčast nechal proplatit z Fondu solidarity příp. jiných dotačních nástrojů, pak tyto prostředky nelze do průměru započítávat.

 

8) Mohou být akce vysoutěženy před podpisem Smlouvy se SFDI?

Ano, mohou.

 

9) Jakou formu by mělo mít požadované ekonomické hodnocení staveb?

U investičních akcí s náklady nad 30 mil. Kč bez DPH musí být provedeno hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb (HDM-4) v souladu s prováděcími pokyny, které lze najít <zde>.

K akcím spadajícím pod čl. III Odlišné postupy, kdy se hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb podle části II, bodů 1-4 neprovádí, musí být příjemce schopen doložit dokumentaci minimálně v následujícím rozsahu:

 • dle bodu a) u oprav závadných mostů v kategoriích stavebního stavu V, VI, VII, zjištěného dle ČSN 73 6221 je nutné stav mostního objektu doložit protokolem z prohlídky mostního objektu dle ČSN 73 6220 a ČSN 73 6221;
 • dle bodu b) u opatření k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „Zákon“), kdy stavební stav a dopravně technický stav pozemní komunikace bezprostředně ohrožuje uživatele pozemní komunikace, tyto závady je nutné doložit protokolem vykonání státního dozoru v souladu s § 41 zákona od osoby pověřené výkonem státního dozoru. Dále je možné tyto závady ve sjízdnosti doložit upozorněním od Policie ČR;
 • dle bodu d) u samostatných stavebních opatření k odstraňování nehodových lokalit a úseků, kdy nehodové lokality mohou být určeny Policií ČR nebo k jejich lokalizaci mohou být využity různé metodiky či výstupy z výzkumných projektů (např. Nehodová místa www.dopravniinfo.cz, EuroRAP, KDEplus, a další).

Všechny podklady musí být vyhotoveny před podáním žádosti rozpisu akcí na SFDI.

U ostatních akcí se pro ekonomické hodnocení použije slovní popis dodržení zásad 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost).

 

10) Jakou formu by měla mít požadované provedení diagnostiky a definice variantních technologických a technických řešení?

Provedení diagnostiky bude doloženo minimálně hlavní nebo mimořádnou prohlídkou v souladu s §7 a Přílohou č. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. U silnic II. tříd doporučujeme provedení diagnostiky např. formou georadarového měření či laserového skenování.

U investičních akcí musí být příjemce schopen prokázat, že posoudil minimálně dvě varianty řešení, přičemž v rozpisu akcí budou tyto varianty uvedeny, včetně stručného zdůvodnění výběru konečné varianty, která bude realizována.

 

11) Bude SFDI hradit případné vícepráce, které vzniknou na jednotlivých akcích?

Ano, za předpokladu, že tyto vícepráce budou soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě, že by došlo k navýšení předpokládaných nákladů akce, musí dojít k přeschválení akce Centrální komisí MD. Stejně tak, pokud by došlo ke změnám v objízdných trasách po silnicích I. třídy, rychlostních silnicích nebo dálnicích.

  

12) Mohou být do rozpisu akcí financovaných ze SFDI zařazeny projekty, jejichž fyzická realizace proběhla v roce 2015 a dosud nejsou finančně vypořádány? Případně mohou být do tohoto rozpisu zahrnuty akce, jejichž realizace pokračuje v roce 2016 a propláceny budou pouze výdaje za práce realizované v roce 2016 za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky pro financování?

Ano, pokud bude příjemce schopen u těchto akcí doložit splnění veškerých náležitostí dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016.

 

13) Mohou být do rozpisu akcí zařazeny projekty, u kterých byl předpoklad financování z ROP, ale následně došlo k jejich vyřazení, tj. celé budou hrazeny z národních zdrojů?

Ano, pokud bude příjemce schopen u těchto akcí doložit splnění veškerých náležitostí dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016.

 

14) Jak změnit rozpis akcí, přidávat nebo vyřazovat akce z rozpisu?

V případě, že příjemce bude chtít měnit údaje v rozpisu akcí, musí zaslat na SFDI aktuální rozpis akcí s vyznačenými změnami.

Pokud se bude měnit údaj u některé z akcí, bude tento údaj zvýrazněn červenou barvou. Pokud bude zařazena nová akce, příjemce zašle aktuální rozpis všech akcí, tj. všechny původní akce včetně akce přidané, který bude celá zvýrazněná červeně. Pokud příjemce bude chtít vyřadit akci, akci zvýrazní červeně a přeškrtne text. Vyřazené akce i nadále zůstávají v rozpisu akcí, budou pouze přeškrtnuté. Důvodem tohoto opatření je zabránění situaci, že ID akce, která byla vyřazena, bude přiděleno nové akci.

 

15) Jak bude řešena účast zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a Státního fondu dopravní infrastruktury na zadávacích řízeních na realizaci akcí v rámci financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2016?

V podkladech žádosti o uzavření smlouvy (bod 1 FAQ) bude uvedena kontaktní osoba, která má na starosti administraci veřejných zakázek na straně příjemce. Tato osoba bude oslovena ze strany Ministerstva dopravy, Ministerstva financí nebo SFDI v případě zájmu o účast na zadávacím řízení na konkrétní akci s požadavkem na sdělení termínu jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, příp. zvláštní komise pro posouzení kvalifikace.

 

16) Musí příjemce vracet smluvní pokuty, které má stanoveny ve smlouvě se zhotovitelem?

Příjemce není povinen odvádět na účet SFDI smluvní pokuty vyplývající ze vztahu mezi příjemcem a zhotovitelem, které nemají finanční dopad na prostředky poskytnuté SFDI. Pokud jsou např. stanoveny smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace, příjemce není povinen odvést tyto prostředky na účet SFDI.
V případě, že by se jednalo a smluvní pokuty, který mají finanční dopad, např. nekvalitně odvedená práce, skutečnosti, které mají za následek zvýšení požadavků na SFDI apod., příjemce musí tyto prostředky odvést na účet SFDI.

 

17) Vztahuje se podmínka oslovení minimálně pěti kvalifikovaných dodavatelů u zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení také na související služby a dodávky?

Ne, nevztahuje. Ustanovení čl. Veřejné zakázky, odst. 2 Pravidel, kde je uvedeno, že u zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení je příjemce povinen, mimo uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele[1], kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, oslovit minimálně pět kvalifikovaných dodavatelů, jako i úprava dalších podmínek uvedených v Pravidlech, jejichž splnění je požadováno v souvislosti s vedenými zadávacími řízeními, se týká pouze veřejných zakázek na stavební práce u akcí, které budou financovány či spolufinancovány z finančních prostředků poskytovaných podle těchto Pravidel, nikoliv na služby a dodávky, které jsou nutné k zabezpečení financované akce (např. TDS, AD).

 [1] Od 1. 10. 2016 s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.