1)    Jak postupovat při předkládání žádosti a uzavírání smlouvy?

Příjemce pošle dopis se žádostí, která bude obsahovat:

 • číslo účtu u ČNB určeného pro finanční prostředky SFDI,
 • kontaktní osobu pro další jednání,
 • kontaktní osobu pro veřejné zakázky,
 • sdělení rozdělení finanční alokace na investice a neinvestice,
 • sdělení rozdělení finanční alokace mezi příjemce v případě, že v jednom kraji budou dva příjemci, tj. kraj i správa a údržba silnic,
 • pověření kraje v případě, že příjemcem prostředků bude SÚS (vzor ke stažení [zde]),
 • rozpis akcí na formuláři, který je umístěn na stránkách Fondu [zde],
 • stanovisko[1] správců pozemních komunikací (týká se dálnic, silnic i místních komunikací), po nichž jsou vedeny objízdné trasy, k možným kolizím akcí financovaných z rozpočtu SFDI s opravami či rekonstrukcemi těchto komunikací (může být souhrnné za všechny akce uvedené v rozpise formou přílohy),
 • stanovisko[1] správce drah v případě, že dotčený úsek silnice kříží dráhu
 • prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s ostatními akcemi na pozemních komunikacích v daném kraji (může být souhrnné za všechny akce uvedené v rozpise formou přílohy),
 • seznam úseků hodnocených v rámci SHV s odůvodněním výběru daných úseků k financování ze SFDI.

V případě, že rozpis akcí bude obsahovat akce způsobilé pro financování z IROP, příjemce předloží čestné prohlášení s uvedením výčtu projektů s jejich předpokládanou finanční alokací, kterým se prokáže, že má kraj připraven dostatečně velký zásobník projektů, u kterých se předpokládá financování z IROP,

Rozpis akcí předá SFDI Centrální komisi MD ČR (dále jen CK) k odsouhlasení. V případě, že CK odsouhlasí rozpis akcí, SFDI připraví návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a zašle příjemci k připomínkám. Po vyjádření bude smlouva odeslána příjemci k podpisu. Po podpisu zašle příjemce smlouvy zpět na SFDI k podpisu ředitele SFDI.

 

2)    Jak bude probíhat uvolňování finančních prostředků?

Příjemce musí vždy zaslat žádost o uvolnění finančních prostředků. Požadovaná výše zálohy musí zpravidla odpovídat plánovaným výdajům v následujících dvou měsících. Příjemce předkládá měsíčně informaci o čerpání zálohově poskytnutých prostředků (vyúčtování). Další záloha bude poskytnuta po provedení vyúčtování formou vyplnění kontrolní zprávy.

Důležitá upozornění v souvislosti s finančními toky:

Úhrada zhotoviteli MUSÍ být provedena přímo ze zvláštního účtu ČNB.

Příjemce NESMÍ PŘEVÁDĚT zálohově poskytnuté finanční prostředky na jiný vlastní účet, pokud není s tímto výslovně uveden souhlas ve Smlouvě s příjemcem.

Příjemce NESMÍ předem zaplatit zhotoviteli provedené práce ze svých zdrojů a následně tyto náklady refundovat ze zdrojů SFDI.

Příjemce NESMÍ používat zvláštní účet ČNB, který je výhradně určen ve prospěch financování dané akce, pro jiné finanční toky.

 

3)    V roce 2016 nebyly dočerpány všechny finanční prostředky. Jak se bude u těchto akcí postupovat v roce 2017?

V tomto případě se jedná o převod. Náležitosti žádosti o převod jsou uvedeny v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI odst. 4.4. Akce, které přechází z předchozího roku budou znovu uvedeny v rozpisu akcí pro rok 2017. Předpokládané náklady musí zahrnovat jak náklady realizované v roce 2016, tak náklady plánované na rok 2017.

 

4)    Jak bude postupováno u akcí, které nebyly v roce 2016 stavebně ukončeny a jejichž realizace bude probíhat i v roce 2017? Mohou být tyto akce zařazeny k dofinancování v roce 2017?

Tyto akce mohou být financovány i v roce 2017. Příjemce uvede tyto akce do rozpisu akcí pod stejným ID jako v předcházejícím roce. Údaje uvedené u této akce se budou týkat akce jako celku, tj. ve sloupci Předpokládané náklady budou uvedeny celkové náklady na danou akci, nikoli náklady vynaložené pouze v roce 2017.

Pokud bude v roce 2017 probíhat financování akce, jejíž realizace započala v roce 2016, nemusí být tato akce uvedena v seznamu úseků hodnocených v rámci SHV. V případě, že akce byla zařazena v rozpisu akcí v roce 2016, ale její realizace zatím nezačala, musí být tato akce uvedena v seznamu úseků hodnocených v rámci SHV. Jedná-li se o akci způsobilou pro spolufinancování z IROP, musí k jejímu zařazení k financování ze SFDI vydat stanovisko MMR.

 

5)    Budou se do vynaložených nákladů na údržbu a opravu silnic v roce 2016 započítávat náklady na opravy/rekonstrukce, které kraj bude financovat formou úvěrového financování - faktoringu s odloženou splatnostní faktur 2 roky? To znamená, že v roce 2017 budou vystaveny faktury se splatností 2 roky, které kraj „fyzicky“ uvolní ze svého rozpočtu až v roce 2019.

Do výpočtu průměru vynaložených nákladů se budou započítávat náklady uhrazené v daných letech. Pokud náklady vznikly např. v roce 2013, ale k jejich uhrazení došlo až v roce 2014, mohou se tyto náklady započítávat do průměru.

 

6)    Vyhláška č.104/1997 v příloze č. 5 jasně specifikuje 3 kategorie údržby a oprav komunikací a to běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravy. Pravidla hovoří o financování oprav, rekonstrukce a modernizace a hovoří o tom, že nemůže být financována běžná údržba. O souvislé údržbě se ale nemluví.

Pokud práce vykonávané v rámci souvislé údržby odpovídají svou povahou pojmu oprava, jak je definován v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, mohou být tyto práce financovány. Dle čl. 1 odst. 11 se pro účely Pravidel opravou rozumí „činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku.“

 

7)    Bude se do výpočtu průměru v letech 2014 – 2016 započítávat spoluúčast kraje na odstraňování povodňových škod financovaných ze SFDI, příp. spoluúčast na akcí financovaných ze SFDI?  

Ano, pokud se jednalo o vlastní prostředky kraje. Pokud si kraj svou spoluúčast na povodňových škodách nechal proplatit z Fondu solidarity příp. jiných dotačních nástrojů, pak tyto prostředky nelze do průměru započítávat.

 

8)    Mohou být akce vysoutěženy před podpisem Smlouvy se SFDI?

Ano, mohou. Před podpisem smlouvy se SFDI může začít také jejich realizace. V případě, že by došlo i k úhradě faktur za provedené práce, není možné tyto prostředky zpětně refundovat ze zdrojů SFDI.

 

9)    Jakou formu by mělo mít požadované ekonomické hodnocení staveb?

U investičních akcí s náklady nad 30 mil. Kč bez DPH musí být provedeno hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb (HDM-4) v souladu s prováděcími pokyny, které lze najít na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/HDM-4.

K akcím spadajícím pod čl. III Odlišné postupy, kdy se hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb podle části II, bodů 1-4 neprovádí, musí být příjemce schopen doložit dokumentaci minimálně v následujícím rozsahu:

 • dle bodu a) u odstraňování havárií, sesuvů, povodňových škod, případně následků jiných katastrofických událostí, opravy závadných mostů v kategoriích stavebního stavu V, VI, VII, zjištěného dle ČSN 73 6221, kde je nutné stav mostního objektu doložit protokolem z prohlídky mostního objektu dle ČSN 73 6220 a ČSN 73 6221;
 • dle bodu b) u opatření k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „Zákon“), kdy stavební stav a dopravně technický stav pozemní komunikace bezprostředně ohrožuje uživatele pozemní komunikace, tyto závady je nutné doložit protokolem vykonání státního dozoru v souladu s § 41 zákona od osoby pověřené výkonem státního dozoru. Dále je možné tyto závady ve sjízdnosti doložit upozorněním od Policie ČR;
 • dle bodu d) u samostatných stavebních opatření k odstraňování nehodových lokalit a úseků, kdy nehodové lokality mohou být určeny Policií ČR nebo k jejich lokalizaci mohou být využity různé metodiky či výstupy z výzkumných projektů (např. Nehodová místa www.dopravniinfo.cz, EuroRAP, KDEplus, a další).

Všechny podklady musí být vyhotoveny před podáním žádosti rozpisu akcí na SFDI.

U ostatních akcí se pro ekonomické hodnocení použije slovní popis dodržení zásad 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost).

 

10) Jakou formu by měla mít požadované provedení diagnostiky a definice variantních technologických a technických řešení?

Provedení diagnostiky bude doloženo minimálně hlavní nebo mimořádnou prohlídkou v souladu s § 7 a Přílohou č. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. U silnic II. tříd doporučujeme provedení diagnostiky např. formou georadarového měření či laserového skenování.

U investičních akcí musí být příjemce schopen prokázat, že posoudil minimálně dvě varianty řešení, přičemž v rozpisu akcí budou tyto varianty uvedeny, včetně stručného zdůvodnění výběru konečné varianty, která bude realizována.

 

11) Bude SFDI hradit případné vícepráce, které vzniknou na jednotlivých akcích?

Ano, za předpokladu, že tyto vícepráce budou soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě, že by došlo k navýšení předpokládaných nákladů akce, musí dojít k přeschválení akce Centrální komisí MD. Stejně tak, pokud by došlo ke změnám v objízdných trasách po silnicích I. třídy, rychlostních silnicích nebo dálnicích.

 

12) Mohou být do rozpisu akcí financovaných ze SFDI zařazeny projekty, jejichž fyzická realizace proběhla v roce 2016 a dosud nejsou finančně vypořádány? Případně mohou být do tohoto rozpisu zahrnuty akce, jejichž realizace pokračuje v roce 2017 a propláceny budou pouze výdaje za práce realizované v roce 2017 za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky pro financování?

Ano, pokud bude příjemce schopen u těchto akcí doložit splnění veškerých náležitostí dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017.

 

13) Jak bude řešena účast zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a Státního fondu dopravní infrastruktury na zadávacích řízeních na realizaci akcí v rámci financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 201?

V podkladech žádosti o uzavření smlouvy bude uvedena kontaktní osoba, která má na starosti administraci veřejných zakázek na straně příjemce. Tato osoba bude oslovena ze strany Ministerstva dopravy, Ministerstva financí nebo SFDI v případě zájmu o účast na zadávacím řízení na konkrétní akci s požadavkem na sdělení termínu jednání hodnotící komise.

 

14) Musí příjemce vracet smluvní pokuty, které má stanoveny ve smlouvě se zhotovitelem?

Příjemce není povinen odvádět na účet SFDI smluvní pokuty vyplývající ze vztahu mezi příjemcem a zhotovitelem, které nemají finanční dopad na prostředky poskytnuté SFDI. Pokud jsou např. stanoveny smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace, příjemce není povinen odvést tyto prostředky na účet SFDI.

V případě, že by se jednalo a smluvní pokuty, který mají finanční dopad, např. nekvalitně odvedená práce, skutečnosti, které mají za následek zvýšení požadavků na SFDI apod., příjemce musí tyto prostředky odvést na účet SFDI.

 

15) Jak je definován systém hospodaření s vozovkou (SHV)?

Pro účely financování z rozpočtu SFDI se SHV myslí kontinuální sledování stavu vozovek a mostů (obecně silniční infrastruktury v majetku kraje), vyhodnocování tohoto stavu a na základě výsledků těchto hodnocení příprava plánů oprav, investic, koncepce rozvoje případně dalších dokumentů, které slouží jako podklad pro výběr akcí k realizaci obecně.

Pro hodnocení stavu vozovek lze využít TP 87 „Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek". Dle těchto TP se parametry provozní  způsobilosti  vozovek zpravidla  statisticky zpracovávají a vytvářejí se sekce, na nichž se hodnoty naměřených veličin statisticky významně nemění. Jednotlivé  parametry  provozní  způsobilosti  se  hodnotí číselnými  klasifikačními stupni. Ke klasifikaci poruch lze využít TP 82 „Katalog poruch netuhých vozovek".

Pro hodnocení stavu mostů se postupuje dle TP 72. Klasifikační stupeň mostu je stanoven na základě prohlídky, která se provádí dle ČSN 736221. Mimo prohlídek mostů jsou pro potřebu stanovení způsobu opravy/výměny mostu nutné případné diagnostické průzkumy jednotlivých částí mostního objektu. V případech, kdy nejsou pochyby o příčinách poruch a rozsahu poškození mostu, je možné stanovit způsob a rozsah opravy z výsledků hlavní (mimořádné) prohlídky.

Pro výběr akcí k financování prostřednictvím SFDI musí být k realizaci vybrány akce, které prošly multikriteriálním hodnocením a které byly vyhodnoceny jako prioritní. Jednotlivá kritéria si stanoví každý hodnotitel sám. Do multikriteriálního hodnocení mohou vstupovat nejrůznější charakteristiky jako např.: stavebně technický stav vozovky, ztráta protismykových vlastností vozovky, ztráta makrotextury, výskyt trhlin, výskyt vyjetých kolejí, intenzita provozu, informace o využívání komunikace veřejnou hromadnou dopravou, klasifikační stupeň mostu, typ závady betonového / ocelového mostu apod.

 

16) V Pravidlech je uvedeno, že by k akcím navrhovaným k financování ze SFDI mělo být předloženo stanovisko MMR. Jakou má mít formu a kdo ho vydá?

Příjemce zašle rozpis akcí příp. seznam akcí, které budou uvedeny v rozpisu akcí, odboru řízení operačních programů MMR (kontaktní osoba: Mgr. Martin Janda, tel. 224 861 280, e-mail Martin.Janda2@mmr.cz). Příjemce následně obdrží stanovisko, kde bude konstatováno, zda předložený seznam obsahuje akce způsobilé pro financování z IROP, resp. výčet akcí, které mohou být financovány z IROP .

Pokud bude rozpis akcí obsahovat akce způsobilé pro financování z IROP, je také příjemce povinen se žádostí zaslat také čestné prohlášení s uvedením výčtu projektů s jejich předpokládanou finanční alokací, kterým se prokáže, že má kraj připraven dostatečně velký zásobník projektů, u kterých se předpokládá financování z IROP.

 

17) Pokud byla zakázka vysoutěžena před vydáním Pravidel platných v daném roce, musí být zakázka znovu vysoutěžena?

Příjemci mohou vysoutěžit veřejnou zakázku na rok 2017 před vydáním Pravidel pro rok 2017. Pro přechodné období platí obecná právní zásada zákazu retroaktivity. Zakázka nemusí být znovu soutěžena v případě, že příjemce splnil podmínky stanovené Pravidly pro rok 2016.

 

18) Od roku 2017 je nově možné financovat náklady spojené s výkupy pozemků. Existují nějaká pravidla pro stanovení ceny pozemků?

Problematika výkupů pozemků pod dopravní infrastrukturou je řešena zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, který stanovuje i způsob určení kupní ceny pozemku.

 

19) Jak se má příjemce zachovat v případě, že na stavbě vznikne výzisk?

Výzisk je definován jako majetek (materiál nebo finanční prostředky z prodeje tohoto materiálu) získaný při realizaci akce. Nakládání s výzisky musí být v souladu s Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI čl. 6 odstavec 6.20.

V případě výzisku materiální povahy, který nebude užit na stavbě nebo odprodán, ale bude uložen na sklad pro pozdější využití, příp. bude odprodán po ukončení financování, musí být tento materiál naceněn cenou v místě a čase obvyklém a částka odpovídající naceněnému materiálu bude odvedena na účet příjemce u ČNB, který je určený výhradně pro prostředky poskytované z rozpočtu SFDI. V případě financování akce z více zdrojů, bude odvedena na uvedený účet u ČNB poměrná část výzisků.

V případě výzisků finanční povahy tj. vytěžený materiál bude odprodán před ukončením financování např. zhotoviteli, bude částka odpovídající prodanému materiálu (nebo jeho poměrná část v případě financování akce z více zdrojů) buď odvedena na účet příjemce u ČNB, který je určený výhradně pro prostředky poskytované z rozpočtu SFDI nebo bude platba zhotoviteli ponížena o částku odpovídající výzisku.

V případě užití výzisků na stejné stavbě, může být ponížení nákladů provedeno formou zápočtu. Pokud bude výzisk užit na jiné stavbě, musí proběhnout finanční tok (vratka prostředků na účet příjemce u ČNB).

Příjemce může užít vrácené finanční prostředky nebo vyzískaný materiál na jiné akce z Rozpisu akcí schváleného Centrální komisí v rámci globální položky „Financování silnic II. a III. třídy – příjemce“.

 
 
 
20) Vztahuje se podmínka oslovení minimálně pěti kvalifikovaných dodavatelů u zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení také na související služby a dodávky?
 
Ne, nevztahuje. Ustanovení čl. Veřejné zakázky, odst. 2 Pravidel, kde je uvedeno, že u zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení je příjemce povinen, mimo uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele[2], kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, oslovit minimálně pět kvalifikovaných dodavatelů, jako i úprava dalších podmínek uvedených v Pravidlech, jejichž splnění je požadováno v souvislosti s vedenými zadávacími řízeními, se týká pouze veřejných zakázek na stavební práce u akcí, které budou financovány či spolufinancovány z finančních prostředků poskytovaných podle těchto Pravidel, nikoliv na služby a dodávky, které jsou nutné k zabezpečení financované akce (např. TDS, AD).
 
 


[1] uvedená stanoviska mohou být nahrazena souhlasným zápisem ze společného koordinačního jednání např. uzavírkové komise, pokud se všechny dotčené subjekty jednání zúčastní

[2] Od 1. 10. 2016 s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.