Otázky a odpovědi k "pravidlům" pro financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2021

1)    Jak postupovat při předkládání žádosti a uzavírání smlouvy?

Příjemce pošle dopis se žádostí, která bude obsahovat:

 • číslo účtu příjemce u ČNB určeného pro finanční prostředky SFDI,
 • kontaktní osobu pro další jednání,
 • kontaktní osobu pro veřejné zakázky,
 • sdělení rozdělení finanční alokace na investice a neinvestice,
 • sdělení rozdělení finanční alokace mezi příjemce v případě, že v jednom kraji budou dva příjemci, tj. kraj i správa a údržba silnic (SÚS),
 • pověření kraje v případě, že příjemcem prostředků bude SÚS (vzor ke stažení [zde]),
 • číslo účtu zřizovatele příjemce v případě, že příjemce bude příslušná SÚS
 • rozpis akcí na formuláři, který je vygenerován z aplikace Manažerský informační portál (MIP),
 • stanovisko[1] správců pozemních komunikací (týká se dálnic, silnic i místních komunikací), po nichž jsou vedeny objízdné trasy, k možným kolizím akcí financovaných z rozpočtu SFDI s opravami či rekonstrukcemi těchto komunikací (může být souhrnné za všechny akce uvedené v rozpise formou přílohy),
 • stanovisko[1] správce drah v případě, že dotčený úsek silnice kříží dráhu
 • prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s ostatními akcemi na pozemních komunikacích v daném kraji (může být souhrnné za všechny akce uvedené v rozpise formou přílohy),
 • seznam úseků hodnocených v rámci SHV s odůvodněním výběru daných úseků k financování ze SFDI.

Rozpis akcí předá SFDI Centrální komisi MD ČR (dále jen CK) k odsouhlasení. V případě, že CK odsouhlasí rozpis akcí, SFDI připraví návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a zašle příjemci k připomínkám. Po vyjádření bude smlouva odeslána příjemci k podpisu. Po podpisu zašle příjemce smlouvy zpět na SFDI k podpisu ředitele SFDI.

Smlouva a její případné dodatky budou uzavírány elektronicky. Kraje a SÚS, jako veřejnoprávní subjekty, musí používat pro podepisování kvalifikovaný elektronický podpis s připojením časového razítka. Návod, jak správně podepsat dokument, je ke stažení [zde]. 

2)    Jak bude probíhat uvolňování finančních prostředků?

Příjemce musí vždy zaslat žádost o uvolnění finančních prostředků. Požadovaná výše zálohy musí zpravidla odpovídat plánovaným výdajům v následujících dvou měsících. Příjemce předkládá měsíčně informaci o čerpání zálohově poskytnutých prostředků (vyúčtování). Další záloha bude poskytnuta po provedení vyúčtování formou vyplnění kontrolní zprávy.

Důležitá upozornění v souvislosti s finančními toky:

Úhrada zhotoviteli MUSÍ být provedena přímo ze zvláštního účtu ČNB.

Příjemce NESMÍ PŘEVÁDĚT zálohově poskytnuté finanční prostředky na jiný vlastní účet, pokud není s tímto výslovně uveden souhlas ve Smlouvě s příjemcem.

Příjemce NESMÍ předem zaplatit zhotoviteli provedené práce ze svých zdrojů a následně tyto náklady refundovat ze zdrojů SFDI.

Příjemce NESMÍ používat zvláštní účet ČNB, který je výhradně určen ve prospěch financování dané akce, pro jiné finanční toky.

V případě, že je příjemcem finančních prostředků příslušná SÚS, budou finanční prostředky odeslány na účet kraje a ten je následně pošle SÚS. Vratky finančních prostředků, které byly poskytnuty přes účet kraje, musí být vráceny SFDI také přes účet kraje. Přehled o finančních tocích je uveden [zde].

3)    V roce 2019 nebyly dočerpány všechny finanční prostředky. Jak se bude u těchto akcí postupovat v roce 2020?

V tomto případě se jedná o převod. Náležitosti žádosti o převod jsou uvedeny v Pravidlech pro financování z rozpočtu SFDI odst. 4.4. Akce, které přechází z předchozího roku budou znovu uvedeny v rozpisu akcí pro rok 2020. Předpokládané náklady musí zahrnovat jak náklady realizované v roce 2019, tak náklady plánované na rok 2020.

4)    Jak bude postupováno u akcí, které nebyly v roce 2019 stavebně ukončeny a jejichž realizace bude probíhat i v roce 2020? Mohou být tyto akce zařazeny k dofinancování v roce 2020?

Tyto akce mohou být financovány i v roce 2020. Příjemce uvede tyto akce do rozpisu akcí pod stejným ID jako v předcházejícím roce. Údaje uvedené u této akce se budou týkat akce jako celku, tj. ve sloupci Předpokládané náklady budou uvedeny celkové náklady na danou akci, nikoli náklady vynaložené pouze v roce 2020.

Pokud bude v roce 2020 probíhat financování akce, jejíž realizace započala v roce 2019, nemusí být tato akce uvedena v seznamu úseků hodnocených v rámci SHV. V případě, že akce byla zařazena v rozpisu akcí v roce 2019, ale její realizace zatím nezačala, musí být tato akce uvedena v seznamu úseků hodnocených v rámci SHV.  

5)    Budou se do vynaložených nákladů na údržbu a opravu silnic v roce 2019 započítávat náklady na opravy/rekonstrukce, které kraj bude financovat formou úvěrového financování - faktoringu s odloženou splatnostní faktur 2 roky? To znamená, že v roce 2020 budou vystaveny faktury se splatností 2 roky, které kraj „fyzicky“ uvolní ze svého rozpočtu až v roce 2022.

Do výpočtu průměru vynaložených nákladů se budou započítávat náklady uhrazené v daných letech. Pokud náklady vznikly např. v roce 2016, ale k jejich uhrazení došlo až v roce 2017, mohou se tyto náklady započítávat do průměru.

6)    Vyhláška č.104/1997 v příloze č. 5 jasně specifikuje 3 kategorie údržby a oprav komunikací a to běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravy. Pravidla hovoří o financování oprav, rekonstrukce a modernizace a hovoří o tom, že nemůže být financována běžná údržba. O souvislé údržbě se ale nemluví.

Pokud práce vykonávané v rámci souvislé údržby odpovídají svou povahou pojmu oprava, jak je definován v Pravidlech pro financování z rozpočtu SFDI, mohou být tyto práce financovány. Dle čl. 1 odst. 11 se pro účely Pravidel opravou rozumí „činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku.“

7)    Bude se do výpočtu průměru v letech 2017 – 2019 započítávat spoluúčast kraje na odstraňování povodňových škod financovaných ze SFDI, příp. spoluúčast na akcí financovaných ze SFDI?  

Ano, pokud se jednalo o vlastní prostředky kraje. Pokud si kraj svou spoluúčast na povodňových škodách nechal proplatit z Fondu solidarity příp. jiných dotačních nástrojů, pak tyto prostředky nelze do průměru započítávat.

8)    Mohou být akce vysoutěženy před podpisem Smlouvy se SFDI?

Ano, mohou. Před podpisem smlouvy se SFDI může začít také jejich realizace. V případě, že by došlo i k úhradě faktur za provedené práce, není možné tyto prostředky zpětně refundovat ze zdrojů SFDI.

9)    Jakou formu by mělo mít požadované ekonomické hodnocení staveb?

U investičních akcí s náklady nad 30 mil. Kč bez DPH, v rámci který probíhá modernizace komunikace, musí být provedeno hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb (HDM-4) v souladu s prováděcími pokyny, které lze najít na https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2017_provadeci_pokyny_efektivnost.pdf.

K akcím spadajícím pod čl. IV Odlišné postupy Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury, kdy se hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb podle části II, bodů 1-3 neprovádí, musí být příjemce schopen doložit dokumentaci minimálně v následujícím rozsahu:

 • u opatření k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „Zákon“), kdy stavební stav a dopravně technický stav pozemní komunikace bezprostředně ohrožuje uživatele pozemní komunikace, tyto závady je nutné doložit protokolem vykonání státního dozoru v souladu s § 41 zákona od osoby pověřené výkonem státního dozoru. Dále je možné tyto závady ve sjízdnosti doložit upozorněním od Policie ČR;
 • u samostatných stavebních opatření k odstraňování nehodových lokalit a úseků, kdy nehodové lokality mohou být určeny Policií ČR nebo k jejich lokalizaci mohou být využity různé metodiky či výstupy z výzkumných projektů (např. Nehodová místa www.dopravniinfo.cz, EuroRAP, KDEplus, a další).

Všechny podklady musí být vyhotoveny před podáním žádosti rozpisu akcí na SFDI.

Ekonomické hodnocení efektivnosti akce se provádí zdůvodněním údajů a ukazatelů, které vyjadřují specifické přínosy pro uživatele, obyvatelstvo, ekonomiku (např. snížení počtu, příp. závažnosti dopravních nehod, snížení počtu obyvatel zasažených nadměrným hlukem atd.) s přihlédnutím k účelu stavby, a to v následujících případech:

 • odstraňování následků havárií, sesuvů, povodňových škod, případně následků jiných katastrofických událostí realizací investic do havarijních částí stavby silnice postižených těmito událostmi ke zlepšení stavebních parametrů, zkvalitnění konstrukce či technického řešení;
 • samostatná stavební opatření k odstraňování nehodových a provozně nebezpečných lokalit a úseků silnic;
 • u staveb zajišťujících provádění výkonu majetkové správy na pozemních komunikacích – rekonstrukce stávajících komunikací včetně mostů
 • opatření k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

10) Jakou formu by měla mít požadované provedení diagnostiky a definice variantních technologických a technických řešení?

Provedení diagnostiky bude doloženo minimálně hlavní nebo mimořádnou prohlídkou v souladu s § 7 a Přílohou č. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. U silnic II. tříd doporučujeme provedení diagnostiky např. formou georadarového měření či laserového skenování.

U investičních akcí na silnicích II. třídy musí být příjemce schopen prokázat, že posoudil minimálně dvě varianty řešení, přičemž v rozpisu akcí budou tyto varianty uvedeny, včetně stručného zdůvodnění výběru konečné varianty, která bude realizována.

11) Bude SFDI hradit případné vícepráce, které vzniknou na jednotlivých akcích?

Ano, za předpokladu, že tyto vícepráce budou soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě, že by došlo k navýšení předpokládaných nákladů akce, musí dojít k přeschválení akce Centrální komisí MD.  

12) Mohou být do rozpisu akcí financovaných ze SFDI zařazeny projekty, jejichž fyzická realizace proběhla v roce 2019 a dosud nejsou finančně vypořádány? Případně mohou být do tohoto rozpisu zahrnuty akce, jejichž realizace pokračuje v roce 2020 a propláceny budou pouze výdaje za práce realizované v roce 2020 za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky pro financování?

Ano, pokud bude příjemce schopen u těchto akcí doložit splnění veškerých náležitostí dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. 

13) Jak bude řešena účast zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a Státního fondu dopravní infrastruktury na zadávacích řízeních na realizaci akcí v rámci financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2020?

V podkladech žádosti o uzavření smlouvy bude uvedena kontaktní osoba, která má na starosti administraci veřejných zakázek na straně příjemce. Tato osoba bude oslovena ze strany Ministerstva dopravy, Ministerstva financí nebo SFDI v případě zájmu o účast na zadávacím řízení na konkrétní akci s požadavkem na sdělení termínu jednání hodnotící komise.

14) Musí příjemce vracet smluvní pokuty, které má stanoveny ve smlouvě se zhotovitelem?

Příjemce není povinen odvádět na účet SFDI smluvní pokuty vyplývající ze vztahu mezi příjemcem a zhotovitelem, které nemají finanční dopad na prostředky poskytnuté SFDI. Pokud jsou např. stanoveny smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace, příjemce není povinen odvést tyto prostředky na účet SFDI.

V případě, že by se jednalo a smluvní pokuty, který mají finanční dopad, např. nekvalitně odvedená práce, skutečnosti, které mají za následek zvýšení požadavků na SFDI apod., příjemce musí tyto prostředky odvést na účet SFDI.

15) Jak je definován systém hospodaření s vozovkou (SHV)?

Pro účely financování z rozpočtu SFDI se SHV myslí kontinuální sledování stavu vozovek a mostů (obecně silniční infrastruktury v majetku kraje), vyhodnocování tohoto stavu a na základě výsledků těchto hodnocení příprava plánů oprav, investic, koncepce rozvoje případně dalších dokumentů, které slouží jako podklad pro výběr akcí k realizaci obecně.

Pro hodnocení stavu vozovek lze využít TP 87 „Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek". Dle těchto TP se parametry provozní  způsobilosti  vozovek zpravidla  statisticky zpracovávají a vytvářejí se sekce, na nichž se hodnoty naměřených veličin statisticky významně nemění. Jednotlivé  parametry  provozní  způsobilosti  se  hodnotí číselnými  klasifikačními stupni. Ke klasifikaci poruch lze využít TP 82 „Katalog poruch netuhých vozovek".

Pro hodnocení stavu mostů se postupuje dle TP 72. Klasifikační stupeň mostu je stanoven na základě prohlídky, která se provádí dle ČSN 736221. Mimo prohlídek mostů jsou pro potřebu stanovení způsobu opravy/výměny mostu nutné případné diagnostické průzkumy jednotlivých částí mostního objektu. V případech, kdy nejsou pochyby o příčinách poruch a rozsahu poškození mostu, je možné stanovit způsob a rozsah opravy z výsledků hlavní (mimořádné) prohlídky.

Pro výběr akcí k financování prostřednictvím SFDI musí být k realizaci vybrány akce, které prošly multikriteriálním hodnocením a které byly vyhodnoceny jako prioritní. Jednotlivá kritéria si stanoví každý hodnotitel sám. Do multikriteriálního hodnocení mohou vstupovat nejrůznější charakteristiky jako např.: stavebně technický stav vozovky, ztráta protismykových vlastností vozovky, ztráta makrotextury, výskyt trhlin, výskyt vyjetých kolejí, intenzita provozu, informace o využívání komunikace veřejnou hromadnou dopravou, klasifikační stupeň mostu, typ závady betonového / ocelového mostu apod.

16) Pokud byla zakázka vysoutěžena před vydáním Pravidel platných v daném roce, musí být zakázka znovu vysoutěžena?

Příjemci mohou vysoutěžit veřejnou zakázku na rok 2020 před vydáním Pravidel pro rok 2020. Pro přechodné období platí obecná právní zásada zákazu retroaktivity. Zakázka nemusí být znovu soutěžena v případě, že příjemce splnil podmínky stanovené Pravidly pro rok 2019.

17) Od roku 2017 je nově možné financovat náklady spojené s výkupy pozemků. Existují nějaká pravidla pro stanovení ceny pozemků?

Problematika výkupů pozemků pod dopravní infrastrukturou je řešena zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, který stanovuje i způsob určení kupní ceny pozemku.

18) Jak se má příjemce zachovat v případě, že na stavbě vznikne výzisk?

Výzisk je definován jako majetek (materiál nebo finanční prostředky z prodeje tohoto materiálu) získaný při realizaci akce. Nakládání s výzisky musí být v souladu s Pravidly pro financování z rozpočtu SFDI čl. 6 odstavec 6.22.

V případě výzisku materiální povahy, který nebude užit na stavbě nebo odprodán, ale bude uložen na sklad pro pozdější využití, příp. bude odprodán po ukončení financování, musí být tento materiál naceněn cenou v místě a čase obvyklém a částka odpovídající naceněnému materiálu bude odvedena na účet příjemce u ČNB, který je určený výhradně pro prostředky poskytované z rozpočtu SFDI. V případě financování akce z více zdrojů, bude odvedena na uvedený účet u ČNB poměrná část výzisků.

V případě výzisků finanční povahy tj. vytěžený materiál bude odprodán před ukončením financování např. zhotoviteli, bude částka odpovídající prodanému materiálu (nebo jeho poměrná část v případě financování akce z více zdrojů) buď odvedena na účet příjemce u ČNB, který je určený výhradně pro prostředky poskytované z rozpočtu SFDI nebo bude platba zhotoviteli ponížena o částku odpovídající výzisku.

V případě užití výzisků na stejné stavbě, může být ponížení nákladů provedeno formou zápočtu. Pokud bude výzisk užit na jiné stavbě, musí proběhnout finanční tok (vratka prostředků na účet příjemce u ČNB).

Příjemce může užít vrácené finanční prostředky nebo vyzískaný materiál na jiné akce z Rozpisu akcí schváleného CK v rámci globální položky „Financování silnic II. a III. třídy – příjemce“.

 
19) Vztahuje se podmínka oslovení minimálně pěti kvalifikovaných dodavatelů u zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení také na související služby a dodávky?
 

Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je příjemce povinen zahajovat a administrovat (včetně elektronické komunikace dle ustanovení § 211 ZZVZ) v souladu s ustanovením § 53 ZZVZ tj. v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, přičemž může výzvu k podání nabídek po jejím zveřejnění odeslat některým dodavatelům, ale v takovém případě musí být výzva odeslána alespoň pěti kvalifikovaným dodavatelům.

Povinnost oslovení minimálně pěti kvalifikovaných dodavatelů se týká pouze veřejných zakázek na stavební práce, nikoliv na služby a dodávky, které jsou nutné k zabezpečení financovaných akcí (např. TDS, AD).

 
20) Co je považováno za opatření vedoucí k zajištění dočasné provizorní opravy havarijního stavu, které nelze dle bodu 1.2 „Pravidel“ financovat z prostředků SFDI?
 
Za opatření vedoucí k zajištění dočasné provizorní opravy havarijního stavu jsou považována taková opatření, která vedou pouze k provizornímu zajištění provozu, nejsou součástí stavby, jsou prováděna v období mimo realizaci stavby a jsou dlouhodobého charakteru. Jedná se například o mostní provizoria a dopravně inženýrská opatření pro zajištění provozu na mostě, který je v havarijním stavu, do okamžiku zahájení stavebních prací, např. v případě, kdy ještě není vysoutěžený dodavatel a podepsaná smlouva o dílo, případně i když už smlouva o dílo uzavřena je ale nedošlo k zahájení samotných stavebních prací. Náklady na taková provizorní opatření není možno považovat za náklady na rekonstrukci, modernizaci nebo opravy a proto je není možno hradit z prostředků SFDI. Náklady na mostní provizoria a související dopravně inženýrská opatření, realizovaná pro převedení dopravy po dobu realizace stavby, je možno z prostředků SFDI hradit. 
 

21) Pro rok 2020 může být navýšena alokace na globální položce Financování silnic II. a III. třídy – příjemce v souvislosti se škodami po povodni v červnu 2020. Jak toto funguje?

Žadatel musí zaslat do 20. 7. 2020 žádost s informací o vyčíslení nákladů v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v červnu 2020 v souvislosti s povodněmi. Žádost musí obsahovat:

 • seznam akcí (určení komunikace, staničení, slovní vymezení poškozeného místa);
 • popis škody vč. fotodokumentace před a po vzniku havárie
 • návrh opatření na odstranění škody;
 • vyčíslení nákladů na odstranění škody.

V rámci kontroly žádosti bude provedeno posouzení, jestli byla škoda způsobena povodněmi, a posouzení stanovení výše nákladů na její odstranění.

Žádost je následně předložena předsedovi Výboru SFDI ke schválení.
Pokud je žádost schválena, o náklady bude navýšena alokace na globální položce.

Do žádosti mohou být zařazena jak náklady na opravné práce, údržbu, tak i rekonstrukce.

22) Jaké akce mohou být zařazeny do žádosti na povodně a jak souvisí tyto akce s rozpisem akcí?

V žádosti na povodně mohou být zařazeny jak akce, kde již byla škoda odstraněna a případně uhrazena, tak akce, které teprve budou realizovány. U již realizovaných akcí budou v žádosti uvedeny skutečné výdaje. Akce, které ještě nebyly realizovány, mohou být zařazeny i do rozpisu akcí. U těchto akcí budou jak v žádosti na povodně tak v rozpisu akcí uvedeny předpokládané náklady, případně již vysoutěžená cena.

Akce zařazené do rozpisu akcí musí splňovat podmínky pro financování stanovené Pravidly.

V žádosti na povodně mohou být uvedena opatření vedoucí k zajištění dočasné provizorní opravy havarijního stavu, tato opatření ale nemohou být uvedena v rozpisu akcí. Jako příklad lze uvést mostní provizorium:

V rámci povodní došlo k poškození mostu a muselo být řízeno mostní provizorium. Následně započala příprava rekonstrukce mostu. V žádosti na povodně mohou být uvedeny náklady jak na mostní provizorium, tak na rekonstrukci mostu. Do rozpisu akcí může být ale zařazena pouze rekonstrukce mostu.


23) Bude dotačně řešena skutečná výše nákladů na odstranění škod po povodni oproti původnímu předpokladu?

Rozdíl mezi předpokládanými náklady a skutečnými náklady na odstranění konkrétní škody po povodni nebude dodatečně řešen. Předpokládané náklady musí být určeny na základě odborného odhadu. Vyčíslení nákladů slouží pouze pro navýšení alokace na globální položce Financování silnic II. a III. třídy – příjemce.[1] uvedená stanoviska mohou být nahrazena souhlasným zápisem ze společného koordinačního jednání např. uzavírkové komise, pokud se všechny dotčené subjekty jednání zúčastní.