<<< zpět

Usnesení z III. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 2. října 2000

 

Usnesení č. 10

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
o d s o u h l a s i l  po vznesení dílčích změn a připomínek    Jednací řád Výboru státního fondu dopravní infrastruktury

 

Usnesení č. 11

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

d o p l ň u j e položku průzkumové a projektové práce o částku 1 milion korun s tím, že zpracovatel si  najde v rámci rozpisu zdroj financování

 

Usnesení č. 12

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

k o n s t a t u j e   a  u p o z o r ň u j e   Vládu a Parlament ČR, že schválený rozpočet ve výši 31,2 miliardy korun nenaplňuje potřeby resortu,které jsou dány usneseními Vlády ČR.

Příloha č. 1 – Důsledky snížení požadovaného objemu finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Příloha č. 2 – Stanovisko ke Zprávě k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní  infrastruktury.

 

Usnesení č. 13

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s c h v á l i l   částku 10 milionů korun na cyklostezky, bez specifikace zdrojů.

 

Usnesení č. 14

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
n e d o p o r u č u j e   Vládě ČR, aby součástí rozpočtu SFDI byla dluhová služba úvěrů EIB na financovánídopravní infrastruktury a dluhová služba úvěrů se státní zárukou  přijatých ČD s.o.

 

Usnesení č. 15

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s c h v a l u j e  Organizační řád SFDI.

 

Usnesení č. 16

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s c h v a l u j e  Organizační řád a systematizaci SFDI. Ukládá řediteli SFDI předkládat čtvrtletně zprávu o plnění rozpočtu. Dále ukládá předložit k 30.6.2001 případné návrhy úpravy rozpočtu.

<<< zpět