<<< zpět

Usnesení z IV. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 20. listopadu 2000

 

 

Usnesení č. 17

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s c h v a l u j e   změny rozpočtu SFDI na r. 2000, tak jak byly předneseny ing. Švagrem. 

Hlasování: pro – 6, proti – O, zdrž. - 0

 

 

Usnesení č. 18

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s c h v a l u j e   návrh rozpočtových opatření přednesených ing. Švagrem.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrž. - 0

 

 

Usnesení č. 19

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s o u h l a s í   s pokrácením SR SFDI a financování celé akce provést přímo z kapitoly MDS, tak aby nedošlo k žádnému prodlení s úhradou.

 

 

Usnesení č. 20

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
p o v ě ř u j e   ředitele SFDI zpracováním modelu dalšího vzdělávání pracovníků SFDI a předloží ho ke schválení na dalším zasedání Výboru fondu.

 

 

<<< zpět