<<< zpět

Usnesení z XI. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 21. srpna 2001

 

Usnesení č. 47

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   „Návrh rozpočtu SFDI na rok 2002“.

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I 

  • a)  upravit rozpočet podle připomínek členů Výboru a připravit jej k projednání ve vládě ČR a k následnému předložení Poslanecké sněmovně  Parlamentu ČR

  • b)  projednat takto upravený rozpočet s Dozorčí radou Fondu a o výsledku informovat předsedu Výboru SFDI.

3.  p o v ě ř u j e  předsedu Výboru SFDI k projednání rozpočtu SFDI ve vládě ČR.

Usnesení č. 48

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený  materiál „Pravidla pro  financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI“.

2. u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I - zajistit zveřejnění  předloženého materiálu.

 

Usnesení č. 49

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a  v ě d o m í   a   s c h v a l u j e  zřízení pracoviště SFDI pro moravsko-slezskou oblast v Brně od 1. září 2001.

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i  S F D I   zajistit potřebné prostory a vybavení pro uvedené pracoviště.

 

Usnesení č. 50

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
B e r e    n a  v ě d o m í    rozbor hospodaření SFDI za I. pololetí 2001

 

 

<<< zpět