<<< zpět

Usnesení z XII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 10. září 2001

 

Usnesení č. 51

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c  h v a l u j e „Návrh rozpočtu SFDI na rok 2002“

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i  S F D I 

  • a) upravit rozpočet podle připomínek členů výboru a připravit je k projednání ve vládě ČR a k následnému předložení Poslanecké sněmovně  Parlamentu ČR

  • b) projednat takto upravený rozpočet s Dozorčí radou Fondu a o výsledku informovat předsedu výboru SFDI.

3.  p o v ě ř u j e  předsedu výboru SFDI k projednání rozpočtu SFDI ve vládě ČR.

Usnesení č. 52

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1. u k l á d á   ř e d i t e l i  S F D I, aby SFDI přednostně hradil Českým drahám s.o. finanční prostředky určené k úhradě investičních prostředků.

2.   s c h v a l u j e „Návrh na rozdělení částky 3,6 mld. Kč podle usnesení PSP ČR č. 1357 z 8.12.2000 v rozpočtu SFDI na rok 2001“ takto:

  • a)  1,5 mld. Kč pro organizace Správy a údržby silnic na pokrytí rozdílu nákladů na údržbu silnic mezi skutečnými náklady v r. 2000 a rozpočtem r. 2001

  • b)  1,5 mld. Kč pro České dráhy na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu dopravní infrastruktury  v železniční dopravě

  • c)  246 mil. Kč pro Ředitelství silnic a dálnic na příspěvek na správu, opravy a údržbu dálnic

  • d)  45 mil. Kč pro organizace provozující regionální dráhy na údržbu           a opravy v majetku Českých drah, s.o.

  • e)  309 mil. Kč na krytí částečně nedofinancovaných výdajů spojených s úhradou povodňových škod způsobených v r. 2000, které měly být do rozpočtu SFDI převedeny ze státního rozpočtu na základě usnesení vlády č. 692/2000.

3.  p o v ě ř u j e ministra dopravy a spojů a předsedu výboru SFDI předložit materiál do vlády ČR.

 

Usnesení č. 53

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1. s o u h l a s í   s přijetím dodatečného překlenovacího úvěru SFDI podle předloženého materiálu až do výše 5 mld. Kč.

2.  u k l á d á   ministru  dopravy  a  spojů  a  předsedovi  výboru  SFDI  J. Schlingovi předložit a řediteli SFDI  P. Švagrovi   dopracovat tento materiál s úpravami dle rozpravy a s třemi možnými návrhy řešení finanční situace k projednání ve vládě ČR.

 

Usnesení č. 54

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1. p r o j e d n a l   a   s c h v á l i l   rozpočtové opatření pro město Domažlice

2. u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat uvedené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI

 

 

<<< zpět