<<< zpět

Usnesení z XIII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 16. října 2000

 

Usnesení č. 55

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

 b e r e   n a   v ě d o  m í  „Rozbor hospodaření SFDI za 1. – 3. čtvrtletí 2001“

 

Usnesení č. 56

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  vypracovat návrh na provedení poptávkového řízení na získání úvěru do výše 3 mld. Kč

 

Usnesení č. 57

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s c h v a l u j e  rozpočtové opatření týkající se modernizace traťového úseku Břeclav – Hodonín ve výši 42 mil. Kč

Jedná se o stavbu zvyšující bezpečnost provozu v místě křížení důležité městské komunikace (ulice Marxova) s dvoukolejnou tratí II. tranzitního železničního koridoru a s jednokolejnou železniční tratí Hodonín – Zaječí.

 

Usnesení č. 58

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s c h v a l u j e  rozpočtové opatření Českých drah, s.o. v celkové výši 274 909 tis. Kč. V návaznosti na usnesení výboru SFDI č. 45 předkládá příjemce ČD, s.o. seznam akcí ke schválení rozpočtových opatření v celkové výši 274 909 tis. Kč, které byly vybrány z původního návrhu 853 172 tis. Kč tak, aby nebyl překročen stanovený limit 15%. Celkem se jedná o 167 položek. Návrh rovněž obsahuje promítnutí výsledků navržených změn do návrhu rozpočtu na rok 2002.

 

Usnesení č. 59

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í  „Finanční krytí na odstranění povodňových škod způsobených povodněmi v roce 2000 a přívalovými dešti v roce 2001“

2. u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zajistit finanční prostředky na úhradu povodňových škod v rámci navýšeného rozpočtu o 1,5 mld. Kč pro organizace SÚS

 

Usnesení č. 60

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

u k l á d á    ř e d i t e l i    S F D I   připravit podkladový materiál k účasti členů Dozorčí rady na jednání výboru SFDI

 

 

<<< zpět