<<< zpět

Usnesení z IV. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 13. listopadu 2001

 

Usnesení č. 61

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o  m í  předložený materiál – Zásady pro provádění rozpočtových opatření rozpočtu SFDI s tím, že se jeho další projednávání přerušuje, až do projednání a schválení v dozorčí radě SFDI.

 

Usnesení č. 62

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál – Opatření k odstranění nedostatků ve způsobu poskytování finančních prostředků SFDI při financování výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest.

2.  u k l á d á  řediteli SFDI

 • a)      realizovat navrhovaná opatření

 • b)      informovat výbor o účinnosti realizovaných opatření k datu 31.3.2002

 

Usnesení č. 63

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í  předloženou informaci k rozpočtovému opatření ČD s.o. v říjnu 2001

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  upřesnit v souladu s obsahem informace rozpočtové opatření pro ČD s.o. a uzavřít s příjemcem příslušný dodatek ke smlouvě.

 

Usnesení č. 64

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  rozpočtové opatření ředitelství vodních cest v celkové výši  23 000 Kč. (Viz. příloha A)

2.  u k l á d á  řediteli SFDI realizovat přijaté rozpočtové opatření.

 

Usnesení č. 65

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  rozpočtové opatření Českých drah, s.o. v celkové výši 70 000 tis. Kč (Viz. příloha B)

V návaznosti na usnesení výboru SFDI č. 45 předkládá příjemce ČD,s.o. seznam akcí ke schválení rozpočtových opatření, které byly vybrány z původního návrhu 853 172 tis. Kč tak, aby nebyl překročen stanovený limit 15%. Celkem se jedná o 6 položek. Návrh rovněž obsahuje promítnutí výsledků navržených změn do návrhu rozpočtu na r. 2002.

 2. U k l á d á  řediteli SFDI realizovat rozpočtové opatření.

 

Usnesení č. 66

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

 1.  s c h v a l u j e  rozpočtové opatření v následujícím členění:

 • a)      Nově zařazené akce v celkové částce 111 979 tis. Kč.

 • b)      Zvýšení limitu finančních prostředků u 162 akcí v celkové částce 330 732 tis. Kč.

 • c)      Snížení  (přesun) limitu finančních prostředků u 183 akcí v celkové sumě 442 701 tis. Kč.

 • d)      Z původního návrhu ŘSD bylo výborem zamítnuto snížení finančního limitu u akcí:Stříbro – Přimda, Nové Veselí – Bohdalov, Chotěboř – Bílek   a Křivý Dvůr – Ždírec, v celkové výši 10,8 tis. Kč.( Příloha C)

2.  u k l á d á   ř e d i t e l  i    S F D I  realizovat finanční vypořádání schválených rozpočtových opatření ŘSD.

 

Usnesení č. 67

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

 1.  př e v á d í   částku 2,9 mil. Kč. a mění účelové určení akce a finanční prostředky v rozpočtu SFDI pod bodem g), §2.

2.  s c h v a l u j e částku 2,9 mil. Kč na výstavbu podchodu Jezernice.

3.  u k l á d á    ř e d i t e l i    S F D I 

 • a)      Realizovat schválené rozpočtové opatření Jezernice

 • b)      Zabezpečit právní stanovisko k výstavbě podchodů jako součásti stavby pozemní komunikace

 

Usnesení č. 68

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál – Rozdělení částky 3,6 mld. Kč

2.  u k l á d á  řediteli SFDI  realizovat navrhovaná opatření.

 

Usnesení č. 69

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  r u š í   p l a t n o s t   usnesení výboru SFDI č. 35 z IX. zasedání výboru ze dne    5.6.2001.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l  i   S F D I

 • a)  Nekrátit v souladu s bodem 1) rozpočtové výdaje ČD o 33 mil. Kč  a SÚS o 33 mil. Kč  v roce 2001 a v případě již sníženého rozpočtu provést navýšení finančních prostředků na původní stav před platností usnesení Výboru č. 35.

 • b)  Částku 34 mil. Kč, o kterou byl změněn rozpočet ŘSD ponechat jako nerozdělenou rezervu  v rozpočtu SFDI.

 • c)  Úhradu nákladů spojených s vedením kontokorentního účtu řešit úhradou z finančních prostředků, které byly PS PČR schváleny ve výši 20 mil. Kč. ( v rámci rozdělení částky 3,6mld. Kč)

 

Usnesení č. 70

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.   b e r e   n a   v ě d o m í  předložený materiál – Zúčtování finančních prostředků organizacím SÚS k 30.9.2001

2.   u k l á d á  řediteli SFDI uvolnit navýšené částky  příjemcům na základě uzavřených dodatků stávajících smluv.

 

Usnesení č. 71

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a   v ě d o m í  informaci předsedy výboru a ministra J. Schlinga o připravovaném materiálu MDS ČR pro zasedání vlády – Návrh na modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru

2.  k o n s t a t u j e, že předpokládané finanční nároky na SFDI do r. 2010 odpovídají dosavadní praxi ve financování železniční dopravní infrastruktury.

 

 

<<< zpět