<<< zpět

Usnesení z XV. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 15. prosince 2001

 

Usnesení č. 72

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o  m í  předložený materiál

2.   u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

  • a)  Vydat zásady formou Rozhodnutí ředitele SFDI jako závaznou normu navazující na „Pravidla pro financování“

Termín:1.1.2002

  • b)   Zaslat zásady všem příjemcům finančních prostředků SFDI a zveřejnit je na internetové stránce SFDI

Termín: 15.1.2002

  • c)  Předkládat návrhy na rozpočtová opatření k projednání výboru a dozorčí radě   SFDI     v souladu s těmito zásadami a zákonem č. 104/2000 Sb.

 

 

 

Usnesení č. 73

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s o u h l a s í s návrhem rozpočtového opatření a to:

SÚS Prostějov – 2 820 000,- Kč

SÚS Česká Lípa – 1 000 000,- Kč

2.  u k l á d á  řediteli SFDI převést  příslušnou částku na základě dodatku smlouvy neprodleně ŘSD ČR.

 

 

Usnesení č. 74

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.   s c h v a l u j e   předložený materiál

2.   u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  

  • a)  zařadit povinnost vypracování „ Kontrolní zprávy o postupu investičních akcí“ již do metodického pokynu SFDI o způsobu vyúčtování finančních prostředků k 31.12.2001

  • b)  postupovat v souladu s obsahem informace a zajistit smluvní formou u příjemců plnění závazných podkladů v r. 2002

  • c)  předkládat kontrolní zprávy k projednání dozorčí radě a výboru SFDI v souladu s touto informací a zákonem č. 104/2000 Sb.

 

 

Usnesení č. 75

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a    v ě d o m í   předloženou informaci

2.  ž á d á generálního ředitele ŘSD, aby zajistil vlastním opatřením, že nebudou nadále zahajovány nové stavby bez předchozího schválení výborem SFDI.

Termín – neprodleně, informaci o uskutečněných opatřeních podat do konce ledna 2002.

 

 

Usnesení č. 76

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a  v ě d o m í   předložený materiál

2.  n e s o u h l a s  í s uvolněním druhé části schváleného příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2001

3.  ž á d á   MOBILIS o.s. o předložení minimálně jedné případové smlouvy výboru SFDI.

 

 

Usnesení č. 77

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  návrh systemizace SFDI pro rok 2002

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   provést potřebná personální a další opatření k zabezpečení systemizace SFDI.

 

 

Usnesení č. 78

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

 b e r e  n a  v ě d o m í   předloženou informaci o finanční situaci SFDI.

 

 

Usnesení č. 79

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený materiál v části povodňových škod

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I uvolnit navržené částky na krytí povodňových škod příjemcům na základě uzavřených dodatků stávajících smluv.

3.  n e s c h v a l u j e   finanční prostředky na havárie.

 

 

Usnesení č. 80

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál  

2.  u k l á d á    ř e d i t e l  i     S F D I

  • a)      realizovat navrhovaná opatření

Termín:do 31.3.2002

  • b)      informovat výbor o účinnosti realizovaných opatření

Termín: do 30.4.2002

 

 

Usnesení č. 81

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o zařazení akce pro r. 2002

2.  u k l á d á  řediteli SFDI  předložit návrh na rozpočtové opatření k zařazení akce na r. 2002.

 

<<< zpět