<<< zpět

Usnesení z VII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 6. března 2001

 

Usnesení č. 27

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e výroční zprávu SFDI za rok 2000 ve smyslu připomínek předložených členy Výboru SFDI.

2.  u  k l á d á  ř e d i t e l i  S F D I

  • a) zapracovat uplatněné připomínky do Výroční zprávy

Termín: ihned   

  • b) předložit upravené znění Výroční zprávy  prostřednictvím  ministra dopravy a spojů k projednání vládě.

Termín: do 15.3.2001

  • c)  předložit upravené znění Výroční zprávy prostřednictvím ministra dopravy a spojů ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Termín: do 31.3.2001

 

 

Usnesení č. 28

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s o u h l a s í   s předloženou zprávou o rozboru hospodaření SFDI za rok 2000 a souhlasí s provedením navržených rozpočtových opatření v souvislosti se zúčtováním roku 2000.

 k o n s t a t u j e , že celkové rozpočtové změny prováděné v roce v roce 2000 činí 5,33% s ohledem na schválený rozpočet SFDI na rok 2000.

 

 

Usnesení č. 29

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
n e s o u h l a s í   s poskytnutím finančního příspěvku  pro MOBILIS o.s. na základě nedostatečně propracované  žádosti o příspěvek.

 

<<< zpět