<<< zpět

Usnesení z VIII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 17. dubna 2001

 

 

Usnesení č. 30

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.      s c h v a l u j e  návrh souhrnného rozpočtového opatření SFDI na r. 2001 (je obsaženo v příloze).

2.  b e r e   n a  v ě d o m í , že suma rozpočtových opatření  činí 12,30% ve vztahu ke  schválenému rozpočtu na r. 2001 tj. 31,2 miliardy Kč.

3.  u k l á dá   ř  e d i t e l i  S F D I :

 • a) zapracovat do rozpočtu Fondu rozpočtová opatření schválená Výborem

 • b) uzavřít dodatky smluv mezi SFDI a organizacemi  na zvýšení objemu finančních prostředků

 

 

Usnesení č. 31

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  individuální rozpočtová opatření:

 • a) Obec Břasy                      5 880 tisíc korun

 • b) Město Klatovy                  4 110 tisíc korun

 • c) ČD - vlečka Hranice        3 900 tisíc korun

 • d) Pro technickou pomoc na program ISPA                    5 800 tisíc korun

 • e) PRaK, a.s.                        5 000 tisíc korun

2.  o d k l á d á  projednání rozpočtových opatření pro obce Dubňany a Dobřany na příští zasedání, kde ředitel Fondu předloží veškerou potřebnou dokumentaci

3.  n e s c h v a l u j e  rozpočtová opatření pro: obce Jezernici, Švihov, Hrozenkov, Českou Ves, a most přes řeku Berounku.

4.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • a)        zapracovat do  Fondu rozpočtu opatření schválená Výborem

 • b)        uzavřít příslušné smlouvy s příjemci.

 

 

Usnesení č. 32

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í  vyhodnocení nabídek na vedení běžného účtu s možností debetního zůstatku.

2.  s o u h l a s í  se zřízením kontokorentního účtu  u Komerční banky, a. s.

3.  u k l á d á    ř e d i t e l i   S F D I, aby do příštího jednání Výboru předložil návrh na úhradu nákladů souvisejících se zřízením a vedením tohoto účtu.

 

 

Usnesení č. 33

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   vyplacení odměn pro členy Výboru a Dozorčí rady SFDI v souladu s předloženým návrhem

2. u k l á d á    ř e d i t e l i   S F D I 

 • a) zajistit proplacení odměn za období srpen 2000 až duben 2001

 • b) zajistit pravidelné měsíční vyplácení odměn.

 

 

Usnesení č. 34

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  B e r e  n a   v ě do m í   předloženou informaci o pravidlech pro poskytování příspěvků na údržbu a výstavbu cyklistických stezek

2.  s c h v a l u j e   hodnotitelskou komisi  pro posuzování žádostí o příspěvek  na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

3. u k l á d á  ř e d i t e l i    S F D I

 • a)   informovat členy komise o jejich jmenování a svolat první zasedání hodnotitelské komise

 • b)  vyhodnotit podané žádosti a stanovit seznam příjemců a výše poskytnuté dotace

 • c)  předložit Výboru návrh na rozdělení rozpočtované částky

po schválení Výborem zveřejnit výsledky na internetové stránce SFDI a uzavřít příslušné smlouvy o financování

 

<<< zpět