<<< zpět

Usnesení z XVII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 26. února 2002

 

 

Usnesení č. 95

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  Výroční zprávu SFDI za rok 2001 ve smyslu připomínek předložených členy Výboru SFDI

2.    u k l á d  á   ř e d i t e l i    S F D I

  • a)  zapracovat uplatněné připomínky do Výroční zprávy

Termín: ihned

  • b)  předložit upravené znění Výroční zprávy prostřednictvím ministerstva dopravy a spojů k projednání ve vládě

Termín: do 11. 3. 2002

  • c)  předložit upravené znění Výroční zprávy ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Termín: do 31. 3. 2002

 

 

Usnesení č. 96

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r  e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „ Roční zúčtování a finanční  vypořádání účelově poskytnutých finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001“

2.  u k l á d á    ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2001 do rozpočtu roku 2002

 

 

 

Usnesení č. 97

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený Jednací řád výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, včetně pozměňovacích návrhů a připomínek členů výboru.

2.  u k l á d á  řediteli fondu vydat Jednací řád v konečné úpravě a zaslat všem členům výboru a Dozorčí rady SFDI.

Termín: 29.3.2002

 

 

 

Usnesení č. 98

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   informační zprávu o průběhu zajišťování úkolů z porad a jednání k implementaci programu ISPA za měsíc únor 2002

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   předkládat výboru fondu a dozorčí radě informační zprávy dle potřeby o postupu implementace ISPA v ČR

Termín: průběžně na zasedání výboru a dozorčí radě

3.  z m o c ň u j e  ř e d i t e l e   S F D I 

  • a)  na základě zmocnění výboru fondu vést jednání k implementaci programu ISPA s MDS a MF na dohodnuté konkrétní projekty dopravní infrastruktury, které jsou uvedeny ve smlouvě mezi ČR a EK.

Termín: průběžně

  • b)  podepsat příslušná finanční memoranda (plány) jménem fondu ke spolufinancování projektů dopravní infrastruktury (nad rámec schválených ročních rozpočtů PSP ČR).

Termín: dle potřeb

 

 

<<< zpět