<<< zpět

Usnesení z XVIII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 2. dubna 2002

 

 

Usnesení č. 99

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál

2.  s c h v a l u j e  k řešení stávajících disproporcí mezi vývojem příjmové a výdajové stránky rozpočtu SFDI

  • a)  čerpání účtu s debetním zůstatkem do 1 miliardy korun  českých, který má SFDI otevřený k běžnému účtu u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s.

  • b)  uzavření dodatku ke smlouvě o vedení běžného účtu u České spořitelny a. s. pro zřízení účtu debetním zůstatkem do 5 miliard. Kč, a čerpání z tohoto  účtu do výše debetu 1 miliardy Kč

3.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I

  • a)  na základě výzvy jednomu zájemci o veřejnou zakázku uzavřít s Českou spořitelnou a. s. dodatek ke smlouvě o vedení běžného účtu pro zřízení účtu s debetním zůstatkem do 5 mld.Kč

Termín: do 15. dubna

  • b)  připravit nové poptávkové řízení u peněžních  ústavů na území České republiky k podmínkám otevření běžného účtu pro SFDI včetně případně možnosti zřízení účtu s debetním zůstatkem k běžnému účtu a podmínek jeho otevření

Termín: do 15. dubna

 

 

Usnesení č. 100

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o realizaci a účinnosti opatření ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolní akce č. 01/15 „Prostředky státního rozpočtu na provoz, údržbu  a rozvoj vodních cest“

 

 

 

Usnesení č. 101

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření pro poskytnutí finančních prostředků na okružní křižovatky – Chlumec nad Cidlinou a Nové Město I/11 v celkové výši                      11 293 tis. Kč.

2.  u k l á d á    ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušnou smlouvu s ŘSD.

Termín do 15. 4. 2002

 

 

 

Usnesení č. 102

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u  j  předložené rozpočtové opatření rekonstrukce silnice II/438 Hlinsko pod Hostýnem – Jankovice ve prospěch zlínského kraje v celkové maximální částce 80 mil. Kč pro rok 2002 s tím že spoluúčast kraje bude činit minimálně 20 % vynaložených nákladů.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i  S F D I  zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a o rozhodnutí výboru SFDI informovat zástupce zlínského kraje a uzavřít  příslušnou smlouvu.

Termín: 15. 4. 2002

 

 

 

Usnesení č. 103

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u  j e  předložené rozpočtové opatření na havárii most číslo 23-049 v Náměšti nad Oslavou na silnici I třídy  I/23 v celkové částce 3,498 mil. Kč.

2.   u k l á dá   ř e d i t e l i  S F D I  zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušnou smlouvu.

 

 

Usnesení č. 104

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený návrh rozpočtového opatření v celkové výši 1 521 691,53 Kč v následujícím členění:

3272950039 – PHS Bříství km 17, 365-18,590 P D11 368 446,30
3272910037 – PHS Loděnice km 11,0 Jánská D 974 678,10
3272915062 – Přístupy k pozemkům 0512-mosty 1 875,60
3272980036 – PHS Kalná km 58,OL DI  2 828,60
3272981995 – Uzavření malých odpočívek SSÚD 3+ SSÚD4 121,90
3272989993 – Diagnostika vzáj. pohybu desek CB krytu 423,10
3272985095 – Rekonstrukce mostu D1 – 166 km 132,609 38,67
3272985123 - Rekonstrukce mostu D1 – 065 km 65,95 D1 250,00
3272984994 – PHS Střechov 4750,00
3272996006 - Rekonstr. vozovky D2 km 56, 150-57,300P 4,10
3272711010 – SO – Třebonice – Řepy, II etapa 139 789,76
3272911153 – Opravy D5 28 485,40
 

s tím, že ŘSD ČR zajistí a doloží SFDI do 31. 5. 2002 fakturami a zúčtováním, že uvedené finanční prostředky byly skutečně uzavřeny v souladu s tím rozpočtovým opatřením a že uvolněné finanční prostředky  byly zpět vráceny do rezervního fondu ŘSD ČR.

 

 

Usnesení č. 105

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložená pravidla pro poskytování příspěvku na základě § 2 písm. g) zákona č. 104/2000 Sb. s tím že do Pravidel budou začleněny připomínky členů výboru SFDI

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  vyhlásit výběrové řízení a jmenovat členy komise podle schválených pravidel

Termín: 15. 4. 2002

 

 

Usnesení č. 106

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s o u h l a s í

  • a) s provedením ratingu Státního fondu dopravní infrastruktury prostřednictvím společnosti  CRA Rating agency  a.s.

  • b) S certifikací systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 Státního fondu dopravní infrastruktury. Certifikační autorita bude vybrána výběrovým řízením.

Termín do 15. 5. 2002

 

 

 

Usnesení č. 107

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál o koncepčních záměrech pro zavedení mechanismů umožňujících posuzování efektivnosti vybraných akcí v počátečních fázích přípravy projektů.

2.  u k l á d á     ř e d i t e l i    S F D I   podrobněji rozpracovat body 1 až 7  ( návrh systémového a konkrétního řešení ).

Termín: 30. 6. 2002

 

 

 

Usnesení č. 108

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  pravidla pro poskytování příspěvku podle § 2f) zákona č.  104 /2000 Sb. pro poskytování příspěvků na průzkumové a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah v roce 2002 s tím, že do pravidel budou zahrnuty připomínky členů výboru.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  vyhlásit výběrové řízení a jmenovat komisi podle schválených pravidel.

Termín: do 30. 4. 2002

 

 

 

Usnesení č. 109

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený materiál na jmenování členů Hodnotitelské komise pro výběr žadatelů na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu SFDI

2.  s o u h l a s í

  • a) s úpravou původního usnesení výboru fondu ze dne 5.2.2002 pod č. 82/2002 v části „Pravidel“ v bodě 6., a to s rozšířením počtu členů komise z 5 na 7 s právem hlasovacím.

  • b)  se jmenným návrhem členů Hodnotitelské komise tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu a se jmenováním tajemníka komise.

3.  u k l á d á   ř e d i t e l  i    S F D I   jmenovat navržené členy Hodnotitelské komise a jejich zástupce a písemně je informovat.

Termín:do 15. 4. 2002

 

 

 

Usnesení č. 110

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál „Aktuální finanční situaci SFDI k 15. březnu 2002.“.

 

 

 

Usnesení č. 111

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a  l u j e uzavření dohody o zajištění  spolufinancování projektu ISPA v sektoru dopravy a Dohody o zajištění spolufinancování Projektu českých dálnic B  prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i    S F D I   zajistit v souladu s uzavřenými dohodami plnění finančních závazků, které z těchto dohod pro SFDI vyplývají.

Termín: průběžně.

 

 

 

Usnesení č. 112

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I    předložit na příští zasedání výboru kopie smluv a faktur, případně dalších dokladů o čerpání finančních prostředků právnickými  fyzickými osobami na první část příspěvku.

 

 

<<< zpět