<<< zpět

Usnesení z XIX. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 23. dubna 2002

 

Usnesení č. 113

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  n e s o u  h l a s í   s uvolněním 2. části schváleného příspěvku pro MOBILIS, o. s. ve výši 471 tis. Kč

2.  u k l á  d á  ř e d i t e l i   S F D I

  • a) ukončit  smlouvu  o příspěvku Mobilis o. s.

  • b) v realizaci programu zvyšování bezpečnosti dopravy a jeho zpřístupňování osobám s omezenou schopnosti pohybu a orientace úzce spolupracovat s Vládním Výborem pro tělesně postižené.

 

 

Usnesení č. 114

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  p o t v r z u j e  předložené rozpočtové opatření v původním znění z jednání výboru dne 2. 4. 2002 a neschvaluje vypuštění 20% spoluúčasti kraje

2.  u k l á d á   ř  e d i t e l i   S F D I  zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 115

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

n e s c h v a l u j e  rozpočtové opatření akce II/151 a II/354

 

 

 

Usnesení č. 116

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h  v a l u j  e   

  • a)  posílení finančních prostředků u akce III/1911 Příbram most a komunikace u ELSY v celkové částce 2 000 tis. Kč. pro ŘSD

  • b)  krácení finančních prostředků pro ČD u akce III/1911 Příbram most a komunikace u ELSY v celkové částce 2 000 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zajistit uvedenou změnu v rozpočtu SFDI a promítnout je do smluv s ŘSD ČR a ČD, s. o.

Termín: 14. 5. 2002

 

 

 

Usnesení č. 117

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l  u j e   posílení finančních prostředků u akce II/370 Valšov – Břidličná o 26 510 tis. Kč pro Správu silnic Moravskoslezského kraje

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zajistit uvedenou změnu v rozpočtu SFDI a promítnout ji do smlouvy se Správou silnic Moravskoslezského kraje

Termín: 14. 5. 2002

 

 

Usnesení č. 118

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření České dráhy, s.o. v počtu 61 položek rozpočtu. Snížení rozpočtu je u 22 položek v částce  970 341 tis. Kč., zvýšení u 21 položek v částce 909 841 tis.Kč., u dvou položek dochází k rozdělení  a čtyři položky jsou zařazeny nově, v celkové výši 58 500 tis. Kč.

Absolutní snížení finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč., které je způsobeno snížením o 8 000 tis. Kč u akce „Měchenice- žel. přejezd“ a převodem částky  2 000 tis. Kč z rozpočtu  ČD s.o. do rozpočtu ŘSD.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu 2002

 

 

Usnesení č. 119

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e  n a   v ě d o m í   předložený materiál, Rozbor hospodaření SFDI za 1. čtvrtletí 2002 a aktuální finanční situaci k 1. 4. 2002“

 

 

Usnesení č. 120

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í   předložený materiál – poptávkové řízení na otevření a vedení běžného účtu s možnosti zřízení kontokorentního rámce

2.  s c h v a l u j e   na základě nového poptávkového řízení na otevření a vedení běžného účtu s možností zřízení kontokorentního rámce čerpání debetu u české spořitelny až do výše 5 mld. Kč.

 

 

 

Usnesení č. 121

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   složení hodnotitelských komisí pro výběrová řízení dle předloženého materiálu a úpravami navrženými členy výboru.

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I   jmenovat hodnotitelské komise tak, jak bylo odsouhlaseno výborem.

Termín: ihned

 

 

 

<<< zpět