<<< zpět

Usnesení z XX. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 14. května 2002

 

 

Usnesení č. 122

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a  v ě d o m í   předložený materiál – informaci o realizaci a účinnosti opatření ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu u kontrolní akce č. 01/19.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i    S F D I  důsledně monitorovat zavádění nových opatření ke změně způsobu úhrad objemů prací a  dodávek realizovaných zhotoviteli na akcích financovaných z účelových prostředků SFDI

 

 

Usnesení č. 123

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál „Metodický pokyn SFDI pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2003“

 

 

Usnesení č. 124

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Střednědobý rozpočtový výhled SFDI do roku 2005“

 

 

Usnesení č. 125

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

n e s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření na zvýšení příspěvku příjemci PraK a.s. o 500 tis. Kč z částky vyčleněné v rozpočtu SFDI na rok 2002 podle § 2, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb.

 

 

 

Usnesení č. 126

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření – komunikace III/15286 Šlapanice – průtah, ve výši  20 849 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 31. 5. 2002

 

 

Usnesení č. 127

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření – na komunikaci II/340 a II/358 v celkové výši  21 387 tis. Kč.

2.  u k l á d á    ř e d i t e l i    S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 31. 5. 2002

 

 

Usnesení č. 128

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření na komunikaci III/2892 Bitouchov a III/26322 Kytlice v celkové sumě 7,8 mil. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i  S F DI   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 31. 5. 2002

 

 

Usnesení č. 129

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e  p ř e d l o ž e n o u   i n f o r m a c i   o provedené kontrole SFDI na ŘSD ČR na vědomí

 

 

Usnesení č. 130

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   výsledky hodnotitelské komise, která posoudila 50 obdržených žádosti na příspěvek na výstavbu a údržbu stezek na rok 2002.

2.  s c h v a l u j e   vyloučení prácí  které nesouvisí s výstavbou cyklistických stezek a poskytnutí příspěvku 16 vybraným žadatelům v celkové částce 38,173 tis. Kč. A dále schvaluje provedení rozpočtového opatření ve výši 8,173 tis. Kč na krytí výdajů cyklistických stezek z inkasovaných úroků SFDI.

3.  z v y š u j e   limit rozpočtových prostředků určených na opravu údržbu cyklistických stezek na 38,173 tis. Kč.

4.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S  F  D I

  • a)  zveřejnit výsledky hodnotitelské komise na internetové stránce SFDI. Písemně informovat vybrané žadatele a následně s nimi uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvků.

Termín: 31. 5. 2002

  • b)  poskytnout vybraným žadatelům příspěvek v souladu s „Pravidly“ pro financování a zákonem č. 104/2000 Sb.

Termín: 31. 12. 2002

 

 

 

Usnesení č. 131

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s o u h l a s í   s výjimkou  Pravidel  pro financování formou poskytnutí zúčtovací zálohy na financování projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů.

 

 

 

<<< zpět