<<< zpět

Usnesení z XXI. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 11. června 2002

 

Usnesení č. 132

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený návrh rozpočtové opatření ŘSD podle doporučení SFDI

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

  • a)  v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2002

  • b)  realizovat schválená rozpočtová opatření až do výše schválených částek  tj. 1 437 572 tis. Kč

 

 

 

Usnesení č. 133

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření silnic II/125 Ovčáry – Velký Osek  a II/328 Ovčáry – J. Lhota ve výši 5 600 tis. Kč

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření  do rozpočtu SFDI na rok 2002 a provést nezbytnou aktualizaci smluv s příjemci

 

 

Usnesení č. 134

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e předložené rozpočtové opatření České dráhy, s.o. v celkové částce 208 053 tis. Kč

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i  S F D I   zapracovat rozpočtová opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušné smlouvy s příjemcem

 

 

Usnesení č. 135

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
n e s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření na mimoúrovňové křížení železniční trati Česká Třebová – Praha v km 253,481

 

 

Usnesení č. 136

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření na akci III/4746 okružní křižovatka s místními komunikacemi Moskevská a Karvinská v Havířově ve výši 13,8 mil. Kč pro příjemce SÚS Moravskoslezského kraje

2.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušné smlouvy s příjemcem

 

Usnesení č. 137

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u je   rozpočtové opatření na komunikace II/360 Třebíč – Velké Meziříčí ve výši  30 mil. Kč a na komunikaci III/34422 Slavíkov – Sloupno ve výši 6 980 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušné smlouvy s příjemcem

 

Usnesení č. 138

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření na komunikace II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem ve výši 4 mil. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušné smlouvy s příjemcem

 

Usnesení č. 139

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  rozpočtové opatření pro Středočeský kraj ve výši: most v Benešově  6 369 tis. Kč; Štěchovice-průtah 6 mil. Kč a Knovíz-most 3 mil. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušné smlouvy s příjemcem

 

 

Usnesení č. 140

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření na komunikaci II/373 - Konice-most v celkové výši 5 240 mil. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uzavřít příslušné smlouvy s příjemcem

 

 

Usnesení č. 141

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e  n a  v ě d o m í  materiál „Proces uvolňování finančních prostředků z rozpočtu SFDI“

 

 

Usnesení č. 142

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e   n a   v ě d o m í   materiál „Kontrolní zpráva o postupu investičních akcí“

 

 

Usnesení č. 143

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál „Aktuální finanční situace SFDI k 5.6.2002“

 

 

Usnesení č. 144

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í   předložený materiál „Kontrolní protokol NKÚ“

2. u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I   informovat výbor SFDI o účinnosti realizovaných opatření

Termín: do 31.1.2003

 

 

Usnesení č. 145

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s o u h l a s í   s certifikací systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Státního fondu dopravní infrastruktury prostřednictvím Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., s tím že návrh smlouvy bude předložen k projednání na příštím zasedání výboru SFDI.

 

 

Usnesení č. 146

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í  předložený materiál o postupu při financování realizace projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů.

2.  s c h v a l u j e  navržený postup SFDI při financování realizace projektu dálničního obchvatu Plzně.

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

  • a)  uzavřít příslušné smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic a se zhotoviteli, kteří na základě uzavřených smluv  o dílo realizují projekt dálničního obchvatu Plzně.

Termín: do 20.června 2002

  • b)  zajistit v souladu s uzavřenými smlouvami podle odst. a) financování realizace projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů do doby, než  budou v souladu se Smlouvou o úvěru uzavřenou mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou uvolněny z poskytnutého úvěru finanční prostředky pro financování tohoto projektu.

Termín: průběžně

 

 

 

<<< zpět