<<< zpět

Usnesení z XXIII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 13. srpna 2002

 

 

Usnesení č. 163

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   vyčlenit z rozpočtu SFDI pro rok 2002 částku 500 mil. Kč, která bude určena k urychlení řešení nezbytných náhrad škod způsobených v dopravní infrastruktuře v České republice v oblastech postižených povodněmi v srpnu 2002.

2.  z m o c ň u j e   ředitele SFDI v rozsahu vyčleněné částky 500 mil. Kč k rozhodování o okamžitém řešení žádostí o  mimořádné finanční prostředky k úhradě škod způsobených v dopravní infrastruktuře povodněmi v srpnu 2002 a v souladu s tím i k uvolnění těchto mimořádných finančních prostředků podle naléhavosti řešení uplatněných finančních požadavků.

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   projednat zvýšení rozpočtu 2002 i 2003 s FNM a podat informaci na příštím zasedání výboru

 

 

Usnesení č. 164

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  p ř e r u š u j e   j e d n á n í   o rozpočtu SFDI na rok 2003

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   předložit na příští jednání výboru doplňující případně pozměňující návrhy včetně registrovaných škod vyplývajících z povodní 2002

 

 

 

Usnesení č. 165

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   zasedání Hodnotitelské komise konané ve dnech 25. – 26. 7. 2002, týkající se žádosti sdružení ACCES

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • a)  projednat s předkladatelem úpravu žádosti o poskytnutí příspěvku na „Studijní a expertní činnosti nezbytné pro naplňování programu“ a společně se stanoviskem VVZPO a MDS ji předložit k projednání výboru SFDI tak, aby byl naplněn účel § 2 písm. g) zákona č. 104/2000 Sb.

 • b)  o výsledku projednání informovat na příštím zasedání výboru SFDI

 

 

 

Usnesení č. 166

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a  v ě d o m í   předloženou  informaci o průběhu prací na zabezpečení mechanismů umožňujících posuzování efektivity vybraných akcí v počátečních fázích přípravy projektů.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   informovat výbor o dalších postupných krocích k řešení dané problematiky

Termín: 30. 11. 2002

 

 

 

Usnesení č. 167

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   výsledky I. zasedání Hodnotitelské komise konané dne 20. 6. 2002, která posoudila 30 obdržených  žádostí o příspěvek na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2002.

2.  s c h v a l u j e   poskytnutí příspěvků na 11 akcí ve výši 25 813,400 tis. Kč.

3.  n e s c h v a l u j e   příspěvek na výstavbu lodního zdvihadla na vodních dílech Slapy a Orlík v celkové výši 3,6 mil. Kč

 4. u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • a)  poskytnout vybraným žadatelům schválený finanční příspěvek v souladu s  „Pravidly“ pro financování a dle zákona č. 104/2000 Sb.

Termín: 30. 8. 2002

 • b)  zveřejnit poskytnutí finančních příspěvků na vybrané akce na internetové stránce SFDI

Termín: 30. 8. 2002

 • c)  dle usnesení Hodnotitelské komise a po schválení výborem, vyzvat k doplnění podkladů žadatele o příspěvek uvedené v příloze č. 4.

Termín: 5. 9. 2002

 • d)  písemně informovat neúspěšné žadatele o rozhodnutí Hodnotitelské komise a výboru SFDI uvedené v příloze č. 3.

Termín: 30. 8. 2002

 

 

Usnesení č. 168

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané ve dnech 25.- 26. 7. 2002, která posoudila 32 obdržených žádostí o příspěvek pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou možností pohybu a orientace.

2.  s c h v a l u j e   poskytnutí příspěvků na 13 žádostí uvedených v příloze č. 2. ve výši 43 412,354 tis. Kč.

3.  a k c e p t u j e   doporučení hodnotitelské komise a žádostí č. 20 podanou sdružením ACCES se bude zabývat samostatně v přítomnosti zástupců VVZPO.

4.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • a)  poskytnout vybraným žadatelům schválený finanční příspěvek v souladu s „Pravidly“ pro financování a dle zákona č. 104/2000 Sb.

Termín: 15. 9. 2002

 • b)  zveřejnit poskytnutí finančních příspěvků na vybrané akce na internetové stránce SFDI

Termín: 30. 8. 2002

 • c)  písemně informovat neúspěšné žadatele o rozhodnutí Hodnotitelské komise  a výboru SFDI

Termín: 5. 9. 2002

 

 

 

Usnesení č. 169

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e  n a v ě d o m í   předložený materiál „ Aktuální finanční situace SFDI k 9. srpnu 2002“

 

 

Usnesení č. 170

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál

2.  s c h v a l u j e   návrh Dohody o zjištění spolufinancování Projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů prostřednictvím SFDI

3.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I

 • a) uzavřít s Českou republikou – Ministerstvem dopravy a spojů Dohodu o zjištění spolufinancování Projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejícího silničních přivaděčů prostřednictvím SFDI

Termín: do 20. 8. 2002

 • b) zjistit v souladu s uzavřenou Dohodou spolufinancování Projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů z rozpočtu SFDI.

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 171

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál

2.  s c h v a l u j e   návrh Smlouvy o správě finančních prostředků na Projekt dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů

3.  u k l á d á  ř e d i t e l i   S F D I

 • a)  uzavřít s Českou republikou – Ministerstvem financí a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. Smlouvu o správě finančních prostředků na Projekt dálničního obchvatu Plzně a souvisejícího silničních přivaděčů

Termín: do 20. 8. 2002

 • b)  zjistit v souladu s uzavřenou Smlouvou spolufinancování Projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů z rozpočtu SFDI

Termín: průběžně

 

 

 

<<< zpět