<<< zpět

Usnesení z XXIV. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 27. srpna 2002

 

Usnesení č. 172

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předběžný návrh rozpočtu SFDI pro rok 2003 podle předložené varianty A


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat do rozpočtu připomínky členů výboru

 

Usnesení č. 173

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í předloženou zprávu


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  vypracovat materiál „Návrh na uvolnění 0,5 mld. Kč z Fondu národního majetku pro Státní fond dopravní infrastruktury na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2002“ pro schůzi vlády ČR 

Termín: 2.9.2002

3.  d o p o r u č u j e  a   m i n i s t r u   d o p r a v y  a   s p o j ů   předložit materiál k projednání vládě ČR

 

Usnesení č. 174

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   zrušení druhého kola výběrového řízení na průzkumné a projektové práce dle § 2 písm. f) zákona č. 104/2000 Sb

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

  • a) do rezervy Fondu převést částku 95,783 mil. Kč

Termín: ihned

  • b) částku 2 mil. Kč ponechat na krytí nákladů spojených s právní poradenskou firmou.
  • c) informovat žadatelé o tomto rozhodnutí na internetových stránkách SFDI

Termín: 30.8. 2002


Usnesení č. 175

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Odhad daňových příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003“

 

Usnesení č. 176

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o poskytování mimořádných finančních prostředků za SFDI k odstraňování škod způsobených povodněmi


2.  s o u h l á s í   s poskytnutím finančních prostředků:

  • Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje ve výši 46 000 tis. Kč

  • Českým dráhám, s. o. ve výši 70 500 tis. Kč

  • Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje ve výši 77 500 tis. Kč.

  • Krajské správě silnic Libereckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč.

3. u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

  • a)  pokračovat v poskytování mimořádných finančních prostředků v souladu s dikcí usnesení výboru č. 163 až do výše 500 mil. Kč stanovené tímto usnesením

  • b)  předložit na příštím zasedání výboru průběžnou informaci o této problematice

 

<<< zpět