<<< zpět

Usnesení z XXV. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 16. září 2002

 

Usnesení č. 177

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s o u h l a s í   s návrhem rozpočtu SFDI pro rok 2003 s celkovými příjmy ve výši 45 400 mil. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat do konečné verze rozpočtu:

 • doplněnou předkládací zprávu a komentář o vysvětlivky ke stavbě rozpočtu a rozpočet strukturovat

 • zařadit do rozpočtu sumu 100 mil. Kč pro ŘSD na přípravu výstavby D47 a technické, právní a finanční poradenství pro výstavbu D47


3.  d o p o r u č u j e   p ř e d s e d o v i   v ý b o r u   S F D I   a   m i n i s t r o v i   d o p r a v y   a   s p o j ů   předložit rozpočet k projednání vládě ČR
 

 

Usnesení č. 178

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e   předložený návrh rozpočtového opatření na zařazení nových akcí do rozpočtu v částce 24 534 tis. Kč pro ŘSD ČR včetně přerozdělení neinvestičního příspěvku na rok 2002 správa, opravy a údržby silnic I. třídy 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • a) v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2002
 • b) realizovat schválená rozpočtová opatření až do výše schválených částek

 

Usnesení č. 179

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Správa silnic Moravskoslezského kraje na akci:

 • „II/480 Kopřivnice – okružní křižovatka s II/482, ISPROFIN 3271627120“ – snížení částky rozpočtu akce o 2 480 tis. Kč
 • „III/4746 – okružní křižovatka na III/4746 v Havířově, ISPROFIN 5811530001“ – snížení částky rozpočtu akce o 4 477 tis. Kč
 • „III/4689 Petrovice – okružní křižovatka s III/46810, ISPROFIN 3271627126“ – zařazení nové akce do rozpočtu v částce 6 957 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 

Termín: 30. 9. 2002

 

Usnesení č. 180

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Olomoucký kraj na akci:

 • „II/4499 Mladeč – Nové Zámky, most event. č. 4499 – 6, 7, 8, 9, ISPROFIN 3271437084“ snížení částky rozpočtu akce o 973 tis. Kč
 • „II/373 Konice most event. č. 373-003, ISPROFIN 3271336246“ zvýšení částky rozpočtu akce o 973 tis. Kč na celkovou hodnotu 6 213 tis. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 

Termín: 30. 9. 2002

 

Usnesení č. 181

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Pardubický kraj na akci:

 • „Vypořádání staveb po dokončení II. a III. Tř., ISPROFIN 3271305300“ snížení částky rozpočtu akce o 1 970 tis. Kč

 • „III/34026 Nemošice – mosty, ev. č. 34026-3, 4, 5, ISPROFIN 3271435141“ zvýšení částky rozpočtu akce o 1 970 tis. Kč na celkovou hodnotu 9 377 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 

Termín: 30. 9. 2002

 

Usnesení č. 182

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření příjemce Hlavní město Praha na akci:

 • „MÚK PPO x Beranových, ISPROFIN 3271510518“ zvýšení částky rozpočtu akce o 20 000 tis. Kč na celkovou hodnotu 50 000 tis. Kč

 • „MÚk PPO x Liberecká, ISPROFIN 3271510517“ snížení částky rozpočtu akce o 20 000 tis. Kč na celkovou hodnotu 0 tis. Kč

 • „Rekonstrukce mostu přes Berounku, ISPROFIN 3271510523“ – snížení částky rozpočtu akce o 67 000 tis. Kč na celkovou hodnotu 183 000 tis. Kč

 • „Jižní spojka, soubor staveb, ISPROFIN 3271511539 – nová akce do rozpočtu SFDI ve výši 67 000 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 

Termín: 30. 9. 2002

 

Usnesení č. 183

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  n e s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření příjemce Hlavní město Praha na akci:

 • „Kolbenova ul. , ISPROFIN 3271512517“ zařazení nové akce do rozpočtu SFDI ve výši 11 625 tis. Kč

 

Usnesení č. 184

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e   předloženou systemizaci pracovních míst aparátu SFDI, jak je uvedena v příloze č. 1 předloženého materiálu s platností od 1. 10. 2002.


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   v návaznosti na schválenou systemizaci provést změnu Organizačního řádu a s tím související organizační a personální změny


Usnesení č. 185

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.   b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o poskytování mimořádných finančních prostředků ze SFDI k odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2002

2.  s o u h l a s í   s   p o s k y t n u t í m   d a l š í c h   f i n a n č n í c h   p r o s t ř e d k ů 

Českým drahám, státní organizaci ve výši

50 000 tis. Kč

Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 50 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Pardubického kraje ve výši 6 000 tis. Kč
Hlavnímu městu Praha ve výši 34 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Králův Dvůr ve výši 8 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Praha – západ ve výši 10 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Kutná Hora ve výši 2 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Mělník ve výši 50 000 tis. Kč
Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje ve výši 5 998 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Starý Plzenec ve výši 10 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Kralovice ve výši 15 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Klatovy ve výši  15 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Rokycany ve výši 1 000 tis. Kč
Správě a údržbě silnic Příbram 2 mil. Kč

k odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2002

 

<<< zpět