<<< zpět

Usnesení z XXVI. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 11. října 2002

 

Usnesení č. 186

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  navýšení rozpočtu podle § g zákona 104/2000 Sb.- poskytování příspěvků na naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace o částku 45 mil. Kč na celkových 95 mil. Kč pro rok 2003

 


Usnesení č. 187

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o strategie financování Státního fondu dopravní infrastruktury po roce 2003, který bude předložen vládě jako reakce na připomínky při projednávání rozpočtu SFDI

 

Usnesení č. 188

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předloženou zprávu o projektech ISPA v souvislosti s povodněmi v srpnu 2002

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

  • a) zajistit finanční prostředky ke spolufinancování akcí ze strany SFDI v roce 2002 a v roce 2003 z částky 500 mil. Kč schválených usnesením vlády č. 944 ze dne 2. 10. 2002 na odstraňování povodňových škod

Termín: 31. 12 2002

  • b) zplnomocňuje ředitele SFDI podepisovat prohlášení spolufinancujícího subjektu

Termín: průběžně

 

<<< zpět