<<< zpět

Usnesení z XXVII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne  5. listopadu 2002

 

Usnesení č. 189

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í  podklady pro rozhodnutí o zavedení elektronického mýta na dálnicích a vybraných komunikacích

 

Usnesení č. 190

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  ve spolupráci s předkladatelem provést návrh na etapizaci předloženého projektu a tento návrh předložit na příští Výbor. Současně ukládá provést posouzení s ohledem na zákon 199/1994 Sb. a v první etapě se navrhuje uzavření smlouvy do výše 2 mil. Kč.

 

Usnesení č. 191

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

n e s c h v a l u j e   rozpočtové opatření pro kraj Vysočina a SÚS Třebíč, III/03821 Lidická-Havířská Havlíčkův Brod, II/399 oprava živ.povrchu od křižovatky II/152 Rouchovany, II/351 oprava živ.povrchu Třebíč-III/35118 Pozďátky, II/396 oprava živ.povrchu Rouchovany-hr.okr.Třebíč

 

Usnesení č. 192

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje na akci: 

- "II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy, ISPROFOND 5521520024" - nová akce do rozpočtu SFDI na rok 2002 - "povodně 2002" ve výši 30 556 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
- zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002
- použít k úhradě finanční prostředky uvolněné z FNM na základě usnesení vlády č.944 z 2.10.2002

Termín 25.11.2002

 

Usnesení č. 193

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje na akci:
- "II/303 Žabokrky-Mýto-Petrovice, ISPROFIN 3271325049" - zvýšení rozpočtu akce o 11 480 tis. Kč na 45 493 tis. Kč
- "Vypořádání staveb po dokončení pro II.a III.tř., ISPROFIN 3271305200" - snížení 
rozpočtu akce o 1 980 tis. Kč na O tis. Kč.
předložené rozpočtové opatření příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR na akci:
- "Příprava a zabezpečení staveb silnic I.třídy, ISPROFIN 3271101100" - snížení rozpočtu akce o 9 500 tis. Kč na 435 887 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín 25.11.2002

 

Usnesení č. 194

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na akce: v částce tis. Kč:

 

3271326009 (81) "II/374 Rájec - Blansko, přeložka" - 25 998
3271426002 (81) "III/377 Tišnov, přeložka"  - 16 000
5621220002 (82) "II/399 hranice kraje Vysočina-Tavíkovice-Plaveč"  4 360
5621220001 (82) "II/396 hranice kraje Vysočina-Řešice-Branišovice" 24 138
5621520001 (81) "II/425 Rajhrad, průtah" 2 000
5621520002 (81) "II/361 Přímětice, průtah" 4 600
5621520004 (81) "II/416 Pohořelice, most ev.č.416-021" 2 900
5621520020 (81) "II/396 Olbramovice, obchvat" 4 000


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín 25.11.2002


Usnesení č. 195

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  

předložené rozpočtové opatření příjemce Obec Nový Hrozenkov na akci:
- "III/4879 Vranča - Portáš, ISPROFIN 3271427249" - zvýšení rozpočtu akce o 30 817 tis. Kč na částku 67 589 tis. Kč

předložené rozpočtové opatření příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR na akci:
- "I/49 Zlín- Malenovice, II.etapa, ISPROFIN 3271126103" - snížení rozpočtu akce o 30 817 tis. Kč na částku 14 183 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I - zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín 25.11.2002

 

Usnesení č. 196

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e

předložené rozpočtové opatření příjemce Hlavní město Praha na akci:
- "MÚK PPO x Berankových, ISPROFIN 3271510518" - zvýšení částky rozpočtu akce o 20 000 tis. Kč na celkovou hodnotu 70 000 tis. Kč

- "Vysočanská radiála, ISPROFIN 3271510516" - snížení částky rozpočtu akce o 20 000 tis. Kč na celkovou hodnotu 0 tis. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I 
zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín 25. 11. 2002

 

Usnesení č. 197

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření příjemce České přístavy, a. s. na akce:

- "Předkladiště Račice, ISPROFIN 3275200032" - zařazení akce do rozpočtu 4 000 tis. Kč
- "Předladiště Horní Počaply, ISPROFIN 3275200033" - zařazení akce do rozpočtu 6 000 tis. Kč
- "Ústí n. L. - zastřešení skládky sypkých substrátů, ISPROFIN není" zařazení akce do rozpočtu 10 000 tis. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I 
zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín 25. 11. 2002

 

Usnesení č. 198

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření příjemce České dráhy, státní organizace na jmenovité akce v celkovém rozsahu:
- zvýšení o 309 096 tis. Kč
- snížení o 897 233 tis. Kč
- nové akce (přesunem) ve výši 14 137 tis. Kč ( ISPROFIN 3273304901) dle specifikace uvedené v příloze usnesení

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na r. 2002.

Termín: 25.11.2002


Usnesení č. 199

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Jihočeský kraj na akce:

- "Příprava a zabezpečení staveb pro II. a III. tř. - Jihočeský kraj ISPROFIN 3271302100" zvýšení o 2 700 tis. Kč na částku 2 971 tis. Kč

- "Vypořádání staveb pro II. a III. tř.- Jihočeský kraj ISPROFIN 3271302200" snížení o 2 700 tis. Kč na částku 98 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

Usnesení č. 200

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Krajská správa silnic Libereckého kraje na akci:
- "III/2892 Bítouchov" - zvýšení rozpočtové částky o 600 tis. Kč na 8 011 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I 
- zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín 25.11.2002

 

Usnesení č. 201

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál "Rozbor hospodaření SFDI za 1.-3. čtvrtletí 2002

 

 

Usnesení č. 202

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e
- závěrečné vyhodnocení železničních staveb programů 327320, 327340, 327350, 327383 ukončených v r. 2001
- schvaluje podle §8, odst. h) zákona č. 104/2000 Sb., vynaložené finanční prostředky z rozpočtu SFDI na r. 2001 na v předkladu uvedené akce

 

Usnesení č. 203

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložené stanovisko žadatele

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   upravit obsah kontrolního protokolu o skutečnosti doložené v přílohách odvolacího dopisu GŘ ŘSD

 

Usnesení č. 204

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál

2.  s c h v a l u j e 

- navržený postup pro vytvoření právních předpokladů pro financování finančních závazků vyplývajících z Realizační dohody pro Českou republiku z finančních prostředků SFDI,

- uzavření smlouvy na "Expertní posouzení finančního modelu realizace výstavby D 47" a "Smlouvy na poskytnutí právních služeb"

- provedení úpravy ve vnitřním rozpočtu SFDI a vyčlenění finančních prostředků ve výši 6 mil. Kč pro účely právního a finančního poradenství 

- Dohodu o přistoupení SFDI k finančním závazkům České republiky vyplývajících pro ní z uzavřené Realizační dohody uzavíranou mezi SFDI a státem, zastoupeným ministerstvem dopravy a spojů a po jejím dopracování ukládá řediteli SFDI její podpis v nejdříve možném termínu.

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I - připravit ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů návrh novely zákona č. 104/2000 Sb., který by odpovídajícím způsobem upravil účel SFDI tak, aby financování prováděné SFDI podle Realizační dohody bylo v souladu s účelem SFDI a tuto novelu předložit na příští zasedání výboru SFDI

 

Usnesení č. 205

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   návrh SFDI na rozdělení mimořádných prostředků z FNM ve výši 500 mil. Kč na jmenovité akce takto:

- spolufinancování vybraných akcí programu ISPA konečnému příjemci:

  • ŘSD ČR ve výši 42 615 tis. Kč
  • České dráhy, stání organizace 39 707 tis. Kč

- Jihočeský kraj ve výši 44 900 tis. Kč

- Odstranění škod na silnicich I. třídy příjemci:

  • ŘSD ČR 41 584 tis. Kč
  • vybraným organizacím SÚS 8 416 tis. Kč

- České dráhy, státní organizace 80 000 tis. Kč

- Středočeský kraj ve výši

  • vybraným organizacím SÚS 15 107 tis. Kč

- Jihomoravský kraj ve výši 7 611 tis. Kč

- Ústecký kraj ve výši 52 240 tis. Kč

- Pardubický kraj ve výši 10 000 tis. Kč

- Plzeňský kraj ve výši

  • vybraným organizacím SÚS 52 966 tis. Kč

CELKEM ( k 25. 10 2002) 395 146 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002 a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemců.

Termín: průběžně

 

 

Usnesení č. 206

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   předložené Kontrolní zprávy o postupu investičních akcí v 3. čtvrtletí 2002

 

 

<<< zpět