<<< zpět

Usnesení z XXVIII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 10. prosince 2002

 

Usnesení č. 207

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál "Projednání upravené žádosti sdružení ACCESS o přidělení příspěvku SFDI dle § 2 písm. g) zákona č. 104/2000 Sb. v souladu se schválenými Pravidly"

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
- uzavřít s žadatelem o příspěvek dle §2 písm. g) zákona č.104/2000 Sb. smlouvu o poskytnutí příspěvku a uvolňovat finanční prostředky na postupné plnění předloženého projektu dle navrženého rozpočtu a harmonogramu max. však do 2 mil. Kč v souladu s usnesením Výboru SFDI č.190 ze dne 5. 11. 2002

Termín: 15.12.2002 

- informovat členy Výboru SFDI čtvrtletně o průběhu prací a čerpání prostředků

Termín: 31.3., 31.6., 31.9., 31.12./2003

 

Usnesení č. 208

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál  "Kontrola hospodaření s mimořádnými finančními prostředky určenými na odstraňování povodňových škod"

 

 

Usnesení č. 209

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   

předložené rozpočtové opatření příjemce Kraj Vysočina na akci:

- "III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod" - nová akce do rozpočtu SFDI ve výši 8 000 tis. Kč

předložené rozpočtové opatření příjemce SÚS Třebíč na akce:

- "II/399 oprava živičného povrchu od křižovatky II/152 Rouchovany, 5611220001" - snížení rozpočtované částky o 2 600 tis. Kč na 8 634 tis. Kč

- "II/351 oprava živičného povrchu-Třebíč-III/35118 Pozďátky, 5611220002" - snížení rozpočtované částky o 4 100 tis. Kč na 8 459 tis. Kč

- "II/396 oprava živičného povrchu Rouchovany - hranice okresu Třebíč, 5611220003" - snížení rozpočtované částky o 1 300 tis. Kč na 4 879 tis. Kč

 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002


 

Usnesení č. 210

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření navržené pro příjemce Kraj Vysočina pro akce

- "5611530013 III/34422 Slavíkov - Sloupno" - kód 81 - zvýšení o 1 449 tis. Kč na částku 8 429 tis. Kč

- "3271436001 III/36062 mosty Třebíč" - kód 81 - snížení o 1 449 tis.Kč na částku 7 551 tis. Kč

Celková částka finančních prostředků na jmenovité akce v roce 2002 ve výši 199 696 tis. Kč se nemění.


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002


Usnesení č. 211

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   

- návrh rozpočtového opatření pro příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR dle podkladu SFDI Celková výše finančních prostředků, která bude z rozpočtu SFDI poskytnuta ŘSD ČR je 18 801 116 tis. Kč z toho:

  • neinvestiční (běžné) výdaje 1 544 281 tis. Kč

  • jmenovité akce (kód 81 a 82) 17 256 835 tis. Kč

- předložený návrh kofinancování akcí programu ISPA - ŘSD ČR na odstranění škod po povodních v roce 2002 z rozpočtu SFDI v podílu 15 %, který činí celkem 71 604 tis. Kč, a je již zahrnut ve výše uvedené celkové částce.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením a předloženým návrhem kofinancování akcí programu ISPA uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2002 a financovat z rozpočtu SFDI zesmluvněné akce až do výše schválených částek.

 

Usnesení č. 212

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložená rozpočtová opatření Českých drah, státní organizace u jmenovitých akcí takto:

- přesuny finančních prostředků u kapitálových akcí programu 327 320 v celkové výši 39 500 tis. Kč

- přesuny finančních prostředků u běžných akcí programu 227 823 v celkové výši 17 276 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložená rozpočtová opatření do smlouvy s příjemcem a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemce. 

 

Usnesení č. 213

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření navržené pro příjemce Plzeňský kraj pro akce:

- "3271323012 II/203 Vejprnice,průtah" - kód 81 - zvýšení o 6 000 tis. Kč na částku 18 125 tis. Kč

- "3271333014 II/189 Lísková,most č.189-005" - kód 81 - zvýšení o 233 tis. Kč na částku 10 288 tis.Kč

- "3271413024 III/11724 Rokycany-Hrádek" -kód 81 - snížení o 6 233 tis. Kč na částku 21 947 tis. Kč

Celková částka finančních prostředků na jmenovité akce v roce 2002 ve výši 58 472 tis. Kč se nemění.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002
 

 

Usnesení č. 214

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření navržené zřizovatelem Středočeský kraj pro příjemce 

    - SÚS Říčany ve výši 10 760 tis. Kč
    - SÚS Příbram ve výši 1 020 tis. Kč
    - SÚS Kutná Hora ve výši 4 784 tis. Kč

jako neinvestiční (běžné) finanční prostředky na jmenovité akce určené k odstranění škod po povodních na základě usnesení vlády č.944.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002


Usnesení č. 215

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření příjemce Středočeský kraj a Správa a údržba silnic Praha západ na akce:

v částce tis. Kč:

  kód RO

rozpočet

3271311131  II/101 Unhošť - Fialka 81 10 000 37 000
3271311135  II/101 Modletice - křižovatka 81 - 10 000 21 900
3271331142  II/227 Rakovník, most u koupaliště ev. č. 227-004 81 - 6 500 3 500
3271331005 II/105 Netvořice most 81 455 7 955
3271421144 III/2385 Kladno, Bezručova ul. 81 - 500 13 500
3271431003 III/00712 Knovíz most ev.č.006 81 6 000 11 000
5211520001 II/102 Měchenice, podjezd pod ČD 81 - 2 000 0
5211520002 II/102 a III/1023 Štěchovice, průtah 81 2 000  8 000


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002


Usnesení č. 216

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření navržené pro příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pro akce:

- "56212200002 II/399 Vysočina - Tavíkovice - Plaveč" - kód 82 - zvýšení o 10 760 tis. Kč na částku 30 131 tis. Kč

- "3271306100 Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. tříd Jihomoravský kraj" - kód 81 - snížení o 771 tis.Kč na částku 17 854 tis. Kč

Celková částka finančních prostředků na jmenovité akce v roce 2002 ve výši 164 690 tis. Kč se nemění.


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002


Usnesení č. 217

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření navržené pro příjemce Správa silnic Moravskoslezského kraje pro akce:

- "3271337274 II/477 Staré Město,most ev.č.477-027" - kód 81 - zvýšení o 1 132 tis. Kč na částku 27 132 tis. Kč

- "3271627126 III/4689 Petrovice - OK s III/46810" - kód 81 - snížení o 1 132 tis. Kč na částku 5 825 tis.Kč

Celková částka finančních prostředků na jmenovité akce v roce 2002 ve výši 87 980 tis. Kč se nemění.


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002


Usnesení č. 218

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na zařazení nových akcí do rozpočtu SFDI na rok 2002:

- 5621520018 (81) "II/409, k.ú.Stálky, most ev.č.409-027 - povodně 2002 ve výši 27 500 tis. Kč

- 5621530011 (81) "III/40843, k.ú. Dyjákovice, most ev.č.40843-1-povodně 2002 ve výši 2 805 tis. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002

 

Usnesení č. 219

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření navržené pro příjemce Ředitelství silnic Zlínského kraje z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic ČR

- zvyšuje finanční prostředky Ředitelství silnic Zlínského kraje na financování oprav a údržby silnic I.třídy ve Zlínském kraji o 800 tis. Kč na celkovou částku 67 800 tis. Kč

- snižuje neinvestiční (běžné výdaje) na opravy a údržbu silnic I.třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR o 800 tis. Kč na celkovou částku 479 438 tis. Kč. 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

Termín: 20.12.2002


Usnesení č. 220

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál "Posuzovaní efektivnosti projektů v přípravné fázi" 

 

 

Usnesení č. 221

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál  "Podklady pro rozhodnutí o zavedení elektronického mýta na dálnicích a vybraných komunikacích"

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

- vést jednání se zástupci MDS - odboru pozemních komunikací k zabezpečení úkolu na zavedení elektronického mýta a dále informovat členy výboru SFDI

Termín: průběžně

- uzavřít smlouvu na zpracování studie "Předpoklady převzetí a zavedení elektronického systému mýta na dálnicích v České republice s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze ve výši 2 mil. Kč a uvolňovat finanční prostředky v závislosti na průběhu prací

- průběžně informovat výbor SFDI o průběhu prací


Usnesení č. 222

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál  "Informace o využití nástroje ISPA pro řešení povodňové situace 2002"

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

- zajistit finanční prostředky ke spolufinancování akcí ze strany SFDI v roce 2002 a v roce 2003 z částky 500 mil. Kč schválených usnesením vlády č.944 ze dne 2.10.2002 na odstraňování povodňových škod 

Termín: 31.12.2002

- zplnomocňuje ředitele SFDI podepisovat prohlášení spolufinancujícího subjektu 

Termín: průběžně

 


Usnesení č. 223

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   "Závazný metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých v roce 2002 z rozpočtu SFDI"

 

 

Usnesení č. 224

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   "Aktuální finanční situace SFDI k 30.listopadu 2002"

 

 

Usnesení č. 225

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál o akci "Cyklistická stezka - Hodonín " a doporučení přehodnocení procentuální výše poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI.

2.  r e v o k u j e  svoje usnesení č. 130 z XX. zasedání výboru SFDI ze dne 14.05.2002 v části týkající se výše uvedené akce v plném rozsahu a mění procentuální výši finančního příspěvku z rozpočtu SFDI z původních 34,5% na 60% z celkových nákladů akce v roce 2002 takto:

- původní celkové náklady akce Kč 12 400 000,- příspěvek 34,5% Kč 4 279 000,-
- upravené celkové náklady akce Kč 5 326 262,- příspěvek 60% Kč 3 196 000,- 

 

 

Usnesení č. 226

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál o stavu akce " Most přes řeku Jihlavu - MUDr. Rychnovský" a  informaci ředitele SFDI, že na tuto akci nebude uzavřena smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2002

2.  s o u h l a s í   s převodem nedočerpaných prostředků do roku 2003 s tím, že na předpokládanou částku lze uzavřít smlouvu po předložení všech potřebných dokladů dokládajících oprávněnost financování.

 

 

Usnesení č. 227

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  n e s c h v a l u j e   finanční příspěvek ve výši 16,4 % z celkové sumy projektu která činní

2.  s c h v a l u j e  příspěvek na rekonstrukci chodníku projektu "Teplice - město svobodného pohybu" ve výši 16,4 % z nákladů rozpočtu v roce 2002, které činily 6 270 tis. Kč, tj. 1 028 tis. Kč

 

 

<<< zpět