<<< zpět

Usnesení z XXXIV. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 20. srpna 2003

 

Usnesení č. 295

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  návrh rozpočtu SFDI pro rok 2004 ve výši příjmů a výdajů 44 mld. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) zapracovat do návrhu rozpočtu připomínky členů výboru z diskuse 

b) předložit upravený návrh rozpočtu do meziresortního připomínkového řízení

c) zadat expertní studii na téma „Vyjasnění vícezdrojového financování dopravní infrastruktury po vstupu do EU včetně zajištění předpokladů jeho bezproblémového spolufinancování a způsobů financování dopravní infrastruktury v okolních zemích včetně zdrojů a možnosti aplikace v České republice“

 

3.  p o v ě ř u j e   m i n i s t r a   d o p r a v y   a   p ř e d s e d u   v ý b o r u   S F D I

a) aby usiloval v dalším jednání o zvýšení rozpočtu pro rok 2004 o rozdíl dopadu změny sazby DPH z 5% na 22% 

b) aby projednal s ministrem financí dotaci ze státního rozpočtu k dokrytí příjmové stránky SFDI ve výši 3,5 mld. Kč 

c) projednat zvýšení výdajového limitu SFDI v letech 2004-2006 o min. 6 mld. Kč na min. 50 mld. Kč z důvodu potřeb krytí prioritních akcí v oblasti pozemních komunikací a železnic a to zvýšením úvěrové angažovanosti státu u EIB ve smyslu jednání Výboru SFDI dne 29.7.2003 a usnesení č. 290

 

4.  d o p o r u č u j e   p ř e d s e d o v i   v ý b o r u   a   m i n i s t r o v i   d o p r a v y

a) předložit rozpočet k projednání vládě ČR

b) prosazovat při jednání vlády ČR a při projednávání v PSP ČR přijetí úvěrů od EIB na prioritní stavby dopravní infrastruktury, neboť bez zvýšení úvěrového rámce by nebylo možné některé významné stavby zrealizovat

 

 

<<< zpět