<<< zpět

Usnesení z XXX. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 26. února 2003

 

Usnesení č. 241

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložená Pravidla po zapracování připomínek, vznesených členy výboru SFDI 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I 

a) upravit text Pravidel podle připomínek členů výboru SFDI

Termín: 3.3.2003

 

b) zveřejnit Pravidla na internetové stránce SFDI a písemně je zaslat na všechny krajské úřady k další distribuci a všem, kteří o ně požádají

Termín: 10.3.2003


c) jmenovat členy hodnotitelské komise podle výborem SFDI schváleného návrhu

Termín: 31.3.2003


d) předložit výboru SFDI návrh na rozdělení schválené částky PSP ČR

Termín: červen 2003

 

 

Usnesení č. 242

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e 
předložený seznam jmenovitých akcí zařazovaných do rozpočtu SFDI v souvislosti s odstraňováním povodňových škod na dopravní infrastruktuře (I.část)

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) upravit předmětný návrh dle připomínek členů Výboru 

Termín: 28.2.2003

 

b) předložit upravený návrh rozpočtu SFDI na jednání Hospodářského výboru PSP ČR dne 12.3.2003 v souladu s usnesením PSP ČR č. 235/2002 ze dne 17.12. 2002 ke schválení jmenovitých akcí krajů a hl. m. Prahy poškozených povodněmi. 

 

 

<<< zpět