<<< zpět

Usnesení z XXXI. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 7. dubna 2003

 

Usnesení č. 243

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 

a) závěrečné vyhodnocení staveb

b) dle § 8, odst. h) zákona 104/2000 Sb. výši vynaložených prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2002 na stavby programu 327 320 ve výši 189 156 498,11, tis. Kč a na stavby programu 327 350 ve výši 96 303 328,2 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   informovat příjemce o schválení závěrečného hodnocení akcí (viz. příloha č.1)

 

 

Usnesení č. 244

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e
závěrečná hodnocení akcí uvedených v příloze

2.  s c h v a l u j e 
vyúčtování těchto akcí, v souladu s §8, odst.2), písm.h) zákona č. 104/2000 Sb.,

Název akce  rozpočet SFDI skutečně poskytnuto
v tis. Kč v Kč
3271435140 "III/2985 Němčice, most ev.č.2985-2 24 000 23 999 997,20
3271335121 "II/371 Městečko Trnávka, most ev.č.371-006 8 483 8 482 517,17
3271335128 "II/360 Letohrad, most ev.č.360-02 6 220 6 219 715,50


3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   informovat příjemce o ukončení závěrečného hodnocení.

 

 

 

Usnesení č. 245

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1. s c h v a l u j e 

a) návrh rozpočtového opatření dle přílohy č.1
b) ze souboru nově zařazovaných akcí pouze stavby havarijního charakteru a vypořádání jednotlivých položek rozpočtu vybraných ředitelem SFDI. 

2. u k l á d á ř e d i t e l i S F D I 

a) ze souboru nově zařazovaných akcí (viz. příloha č.1) uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2003 a financovat z rozpočtu SFDI zesmluvněné akce až do výše schválených částek:
b) na příští zasedání výboru předložit upravený návrh nových staveb se zdůvodněním jejich efektivity a specifikovat stavby s výším rozdílem než 20 % původní ceny.
c) ze souboru nových akcí vybrat selektivně akce charakteru vypořádání a havarijních stavů a tyto akce zesmluvnit s ŘSD

 

 

Usnesení č. 246

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   rozpočtové opatření ve prospěch SŽDC u jmenovitých akcí 

a) snížení finančních prostředků u kapitálové akce "ISPROFIN 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb programu 327 320"o 265 000 tis. Kč
na sumu 181 297 tis. Kč.
b) zvýšení finančních prostředků na akci "ISPROFIN 3273209000 Inženýrsko-investorské výdaje" o 265 000 tis. Kč 


2.  u k l á d á ř e d i t e l i S F D I
zapracovat předložená rozpočtová opatření do smlouvy s příjemcem a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemce.

 

 

Usnesení č. 247

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa silnic Moravskoslezského kraje tak,že
· snižuje rozpočet u akce č.3271327267 "II/370 Valšov-Břidličná" o 24 791 tis. Kč,
· zařazuje do rozpočtu SFDI nové akce:

3271471122 "III/4837 Trojanovice-OK s III/48666" s částkou 5 570 tis.Kč
3271407000 "III/4733 Žermanice-most č.4733-9" s částkou 8 010 tis.Kč
3271337102 "II/467 Štítina-most č.467-002" s částkou 4 511 tis.Kč
5811520002 "II/464 Bílovecká, II.stavba Opava,most č.464-003, I.etapa s částkou 6 700 tis.Kč
celkem za všechny nově zařazené akce 24 792 tis.Kč


2.  u k l á d á ř e d i t e l i S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem 

 

 

Usnesení č. 248

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e n a   v ě d o m í   předložený materiál "Analýza stavu dopravní infrastruktury"

 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) upravit materiál dle připomínek členů výboru 
b) předložit materiál pro informaci členům Hospodářského a Rozpočtového výboru a Podvýboru pro dopravu PSP ČR

 

 

 

Usnesení č. 249

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   rozpis jmenovitých akcí zařazovaný do rozpočtu SFDI v souvislosti s odstraňováním povodňových škod na dopravní infrastruktuře (II.část) ve prospěch ŘSD a SŽDC 

 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) upravit předmětný návrh dle připomínek členů výboru 
b) předložit upravený návrh rozpisu na jednání Hospodářského výboru PSP ČR dne 22.4.2003 v souladu s usnesením PSP ČR č. 235/2002 ze dne 17.12. 2002 ke schválení jmenovitých akcí ŘSD ČR a SŽDC, s.o. a na jednání Podvýboru pro dopravu PSP ČR
c) neprodleně po schválení HV PSP ČR zesmluvnit a uvolňovat částky až do výše smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 250

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál "Aktuální finanční situace SFDI k 31. 3. 2003"

 

 

 

Usnesení č. 251

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál "Závěrečný účet Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002"

 

 

 

Usnesení č. 252

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený materiál "Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury"


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) vydat schválená Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI (dále jen "Pravidla") rozhodnutím ředitele 
b) zajistit zveřejnění Pravidel na internetové stránce SFDI
c) zajistit rozeslání Pravidel všem příjemcům finančních prostředků ze SFDI

Termín: průběžně

 

 

 

<<< zpět