USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034

ke Statutu Státního fondu dopravní infrastruktury

Vláda
I. schvaluje Statut Státního fondu dopravní infrastruktury, uvedený v příloze tohoto usnesení;
II. zrušuje přílohu usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 986, ke Statutu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

 

S T A T U T

Státního fondu dopravní infrastruktury

Článek 1
Úvodní ustanovení

  1. Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Fond"), jeho účel, hlavní úkoly a zásady jeho činnosti upravuje zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Tento statut upravuje systém řízení, zásady činnosti, organizační strukturu, postavení státních zaměstnanců a pracovněprávní postavení zaměstnanců Fondu.

 

Článek 2
Zásady činnosti Fondu

  1. 1. Fond byl zřízen zákonem na dobu neurčitou.
  2. 2. Fond je právnickou osobou, v působnosti Ministerstva dopravy. Fond se považuje za služební úřad ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), a jeho nadřízeným služebním úřadem je Ministerstvo dopravy.
  3. 3. Činnost Fondu se řídí zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, tímto statutem, organizačním řádem Fondu, rozhodnutími výboru Fondu a interními předpisy Fondu.

4. Právní a finanční postavení Fondu je upraveno zákonem. Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

5. Fond hospodaří ve dvou účetně oddělených okruzích tak, že sleduje odděleně výdaje na vlastní činnost od výdajů na financování a předfinancování činností uložených zákonem. K tomuto účelu si Fond zřizuje vlastní účty u České národní banky, ze kterých jsou financovány či předfinancovány jednotlivé akce schválené v jeho rozpočtu. Fond si může zřizovat v souladu se zákonem i účty u jiných bank, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související se služební či pracovní cestou prostřednictvím platebních karet, příp. další výdaje na činnost Fondu, jejichž úhradu není možné či hospodárné provést jiným způsobem.

6. Fond hospodaří s finančními prostředky získanými v souladu s § 4 zákona pro plnění účelu vymezeného v § 2 zákona.

7. Fond provádí, v souladu se svým účelem, financování a předfinancování na základě svého schváleného rozpočtu nebo rozpočtovými opatřeními či změnovými řízeními v průběhu roku upraveného rozpočtu.

8. Fond je povinen dbát zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při využívání jemu svěřených a jím poskytnutých finančních prostředků. Za tím účelem je oprávněn provádět kontroly u příjemců finančních prostředků Fondu.

9. Příjemci finančních prostředků Fondu mohou být jen osoby, které jsou uvedeny v zákoně.

10. Na poskytnutí finančních prostředků z Fondu není právní nárok.

 

Článek 3
Hlavní úkoly Fondu

1. Fond zabezpečuje úkoly v souladu se svým účelem a v rozsahu tak, jak je uvedeno v § 2 zákona. Využívá svých příjmů pro financování a předfinancování:

a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic,

b) výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb,

c) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let,

d) průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v písmenech a) až c),

e) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace,

f) výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích,

g) zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného,

h) úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,

i) nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu,

j) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu,

k) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením nebo trváním věcných břemen k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, přešlo-li vlastnictví dopravní infrastruktury na kraj ze státu na základě rozhodnutí ústředního správního úřadu podle zvláštního právního předpisu, nebo k pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby takové dopravní infrastruktury,

l) výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,

m) výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, nebo oprav staveb vodních děl, jimiž bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní nebo regionální dráhy upraveno, změněno nebo zřízeno koryto vodního toku, n) nákladů souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, modernizaci, opravy nebo údržbu dálnic, silnic, celostátních nebo regionálních drah nebo dopravně významných vodních cest do vlastnictví státu nebo s opravami nebo provozem takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví státu, nebo

o) nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy podle rozhodnutí Evropské komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému,

p) nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

2. Fond v odůvodněných případech a v souladu se svým schváleným rozpočtem může poskytnout finanční prostředky pro plnění účelu uvedeného v odst. 1 také prostřednictvím účelově vázaných úvěrů.

3. Financování a předfinancování v rozsahu uvedeném v odst. 1 provádí Fond buď poskytováním finančních prostředků k úhradě celkových nákladů financované akce, nebo poskytováním finančních prostředků ke spolufinancování akce formou příspěvku.4. Fond plní úlohu zprostředkujícího subjektu nebo úlohu obdobnou u akcí dopravní

4. K zajištění plnění svých úkolů Fond:

a) vydává závazná pravidla pro financování a předfinancování prováděné podle odst. 1,

b) stanoví závazné postupy pro financování a předfinancování projektů dopravní infrastruktury schválených ke spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,

c) vydává závazná pravidla pro poskytování příspěvků v rámci Fondem realizovaného financování dle odst. 1,

d) vydává závazná pravidla financování a předfinancování dopravní infrastruktury uvedené v odst. 1 ve střednědobém výhledu,

e) uzavírá smlouvy s příjemci, na základě kterých poskytuje v souladu se schváleným rozpočtem Fondu a k jeho naplnění finanční prostředky pro financování a předfinancování akcí a stanovuje v nich podmínky pro užití za tím účelem poskytovaných finančních prostředků,

f) provádí kontroly u příjemců finančních prostředků poskytnutých z Fondu, zaměřené na dodržování podmínek při nakládání s poskytnutými finančními prostředky stanovených ve smlouvě nebo vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,

g) stanoví závazné podmínky pro poskytování účelově vázaných úvěrů,

h) podílí se na tvorbě a aktualizaci metodických dokumentů a cenových databází souvisejících s financováním a předfinancováním dle odst. 1,

i) podílí se na tvorbě celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury,

j) podílí se na tvorbě koncepce a strategie dopravní politiky státu,

k) spolupracuje s Ministerstvem dopravy a orgány územně samosprávných celků při naplňování schválené dopravní politiky České republiky.

5. Plnění svých úkolů zajišťuje Fond vlastními zaměstnanci ve služebním nebo pracovním poměru nebo s využitím externích subjektů.

6. Fond předfinancuje výdaje, které mají být kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie u programů a projektů schválených ke spolufinancování z prostředků Evropské unie, které jsou v souladu s účelem Fondu dle odst. 1.

7. Fond plní úlohu zprostředkujícího subjektu nebo úlohu obdobnou u akcí dopravní infrastruktury, které jsou v souladu s jeho účelem a které byly schválené ke spolufinancování z prostředků Evropské unie.

8. Fond sjednává úvěrové smlouvy v rámci schváleného nebo upraveného rozpočtu na příslušný rok.

9. Fond poskytuje poradenské služby ve věcech financování a účtování akcí financovaných nebo předfinancovaných z prostředků Fondu.

10. Fond zajišťuje podmínky pro úhradu časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací v České republice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny.

11. Fond je oprávněn využívat zákonem stanovených příjmů k úhradě nákladů na činnost Fondu a k úhradě splátek úvěrů přijatých Fondem nebo k úhradě jejich příslušenství. Tyto náklady jsou součástí rozpočtu Fondu, který je schvalován postupem podle § 5 odst. 1 zákona.

12. Fond zajišťuje publicitu a informační činnost v souvislosti s naplňováním svého účelu dle odst. 1.

 

 

Článek 4
Řízení a kontrola Fondu

1. Řídící orgány Fondu tvoří výbor a ředitel.

2. Výbor

a) Výbor má devět členů a jeho činnost se řídí podle § 7 a 8 zákona.

b) Výbor, vyjma věcí, které jsou uvedeny v § 8 zákona, dále zejména schvaluje:

ba) výjimky ze schválených pravidel pro financování z Fondu,

bb) další věci, jejichž projednání a schválení si vyhradí.

c) Výbor může k provedení činností náležících do působnosti výboru, s výjimkou činností uvedených v §8 odst. 2 zákona, zmocnit ředitele Fondu a jeho zástupce.

d) Jednání výboru se řídí jednacím řádem výboru, který schvaluje výbor svým usnesením.

3. Ředitel

a) Ředitel Fondu je statutárním orgánem Fondu, je považován za vedoucího služebního úřadu a služební orgán.

b) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává státní tajemník Ministerstva dopravy postupem podle ZSS.

c) V době jeho nepřítomnosti zastupuje ředitele Fondu na základě pověření k zastupování jeho zástupce, kterého si určí.

d) Ředitel Fondu zejména:

da) provádí rozhodnutí výboru, vyhlašuje pravidla pro financování a předfinancování realizovaná Fondem,

db) provádí další opatření schválená nebo projednaná výborem, nebo k jejichž provedení byl výborem zmocněn,

dc) řídí činnost aparátu Fondu a rozhoduje o struktuře výdajů na činnost Fondu,

dd) předkládá prostřednictvím Ministerstva dopravy návrh na systemizace služebních a pracovních míst Fondu Ministerstvu vnitra,

de) řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců, rozhoduje ve věcech služby a plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců Fondu,

df) provádí rozpočtová opatření schválená výborem nebo změnová řízení vyplývající ze zmocnění výboru,

dg) stanovuje organizační uspořádání Fondu v rámci organizačního členění Fondu stanoveného Statutem Fondu a v souladu se schválenou systemizací Fondu, stanovuje působnost a vztahy jednotlivých organizačních útvarů a pravomoci jejich představených nebo vedoucích a jiných pracovníků oprávněných jednat jménem Fondu, které upravuje organizační řád Fondu.

e) Pro vnitřní řízení Fondu vydává ředitel zejména:

ea) organizační řád,

eb) pracovní řád,

ec) služební předpisy.

4. Kontrolním orgánem Fondu je dozorčí rada

a) Dozorčí rada má pět členů a její činnost se řídí podle § 9 zákona.

b) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady, který schvaluje dozorčí rada svým usnesením.

 

Článek 5
Organizační struktura Fondu

1. Organizační strukturu Fondu tvoří:

a) ředitel Fondu

b) organizační útvary v přímé řídící působnosti ředitele Fondu (odbory a oddělení),

c) sekce pro správu finančních zdrojů,

d) sekce pro realizaci zdrojů.

2. Další členění sekcí, organizačních útvarů Fondu je dáno schválenou systemizací a organizační strukturou dle § 17 a § 19 ZSS a je upraveno Organizačním řádem Fondu.

 

Článek 6
Zaměstnanci Fondu

1. Představené a vedoucí zaměstnance Fondu jmenuje a odvolává ředitel Fondu podle příslušných ustanovení ZSS, v případě představených, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v případě vedoucích zaměstnanců v pracovním poměru.

2. Fond vytváří podmínky pro soustavné zvyšování kvalifikace zaměstnanců, a to formou studia, školení, seminářů, stáží a obdobných akcí, pořádaných v České republice i v zahraničí.

 

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1.Tento statut nabývá účinnosti dne 23. listopadu 2016.

2. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda na návrh ministra dopravy.