STRATEGIE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Posláním Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je plnit úkoly směřující k naplnění účelu SFDI, které vedou k realizaci společné strategie pro dopravní infrastrukturu „Úspěšný projekt – náš cíl“ a k naplňování cílů dopravní politiky ČR.

Toto poslání chceme realizovat prostřednictvím financování projektů a akcí vymezených v § 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, při současné snaze o optimální využití zdrojů financování. SFDI chce být úřadem moderním, který chce svůj rozvoj stavět na systému managementu kvality, a tím neustále zlepšovat své procesy a dosahovat tak svých cílů.

Při zajištění financování SFDI dbá, aby finanční zdroje byly využity efektivně, hospodárně a účelně.

Chceme, aby uživatelé Strategie SFDI byli s úkoly směřující k naplňování účelu SFDI spokojení a abychom své poslání plnili na vysoké úrovni a ve vysoké kvalitě. Uvnitř i vně úřadu chceme být otevření, ochotní pracovat na změnách vedoucích ke zlepšování naší činnosti a být důvěryhodným partnerem pro své zaměstnance, příjemce finančních prostředků a veřejnost, která je konečným uživatelem výsledků naší činnosti.

Naše činnost bude úspěšná, pokud budou financovány a kvalitně provozovány potřebné projekty za optimální cenu a v době, kdy je financování potřebné.

Našimi hodnotami, tedy zásadami chování a rozhodování při výkonu činnosti jsou:

Profesionalita a motivace

jsme nestranní, pracujeme na vysoké odborné úrovni a zodpovědně, máme zájem na kvalitním výsledku a úspěchu své práce, snažíme se zlepšovat

Efektivita

při své práci se snažíme o maximální efektivitu, účelnost a hospodárnost

Otevřenost a spolupráce

podporujeme spolupráci a komunikaci v rámci úřadu i vně úřadu, jsme transparentní, vstřícní a ochotní

Úcta a etika

chováme úctu ke svým partnerům i k sobě navzájem, respektujeme pravidla a předpisy

 

motto:
„Úspěšný projekt – náš cíl“

Odkazy:

Strategie:

Strategie řízení a rozvoje Státního fondu dopravní infrastruktury do roku 2024

Informační koncepce SFDI

„Úspěšný projekt – společný cíl“, Společná strategie pro dopravní infrastrukturu

Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001

Příručka kvality

certifikáty