Zákon o SFDI

stav ke dni 1. 1.2024

104/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o Státním fondu dopravní infrastruktury

Změna: 482/2004 Sb.
Změna: 179/2005 Sb.
Změna: 80/2006 Sb.
Změna: 152/2011 Sb.
Změna: 196/2012 Sb., 239/2012 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Změna: 347/2009 Sb.
Změna: 129/2016 Sb.
Změna: 308/2018 Sb.
Změna: 227/2019 Sb.
Změna: 190/2021 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 184/2023 Sb., 349/2023 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen "Fond").

(2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy (dále jen "ministerstvo").

(3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2

Účel Fondu

(1) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo předfinancování


a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic1),

b) výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb2),

c) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let,

d) průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v písmenech a) až c),

e) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace,

f) výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích,

g) zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného nebo pořízení vybavení potřebného ke kontrole úhrady časového poplatku,

h) úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,

i) nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu,

j) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu,

k) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením nebo trváním věcných břemen k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, přešlo-li vlastnictví dopravní infrastruktury na kraj ze státu na základě rozhodnutí ústředního správního úřadu podle zvláštního právního předpisu11), nebo k pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby takové dopravní infrastruktury,

l) výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,

m) výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, nebo oprav staveb vodních děl, jimiž bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní nebo regionální dráhy upraveno, změněno nebo zřízeno koryto vodního toku,

n) nákladů souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, modernizaci, opravy nebo údržbu dálnic, silnic, celostátních nebo regionálních drah nebo dopravně významných vodních cest do vlastnictví státu nebo s opravami nebo provozem takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví státu, nebo

o) nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy podle rozhodnutí Evropské komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému12),

p) nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

(2) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze dále použít

a) na úhradu splátek Fondem přijatých úvěrů nebo úroků z těchto úvěrů nebo dalších výdajů s tím spojených, nebo

b) na úhradu nákladů na činnost Fondu.


(3) Finanční prostředky na účely podle odstavce 1 převádí Fond organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím nebo státním organizacím, které hospodaří s majetkem státu majícím povahu dopravní infrastruktury,3a) krajům,3b) osobám, na které stát převedl výkon některých svých práv jako vlastníka tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,3c) dalším osobám provádějícím výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu podle odstavce 1 a, jde-li o účel podle odstavce 1 písm. o), provozovatelům drážní dopravy provozujícím drážní vozidla, která mají být vybavena palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy, a jde-li o účel podle odstavce 1 písm. p), provozovatelům letišť. Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

(4) Subjektům uvedeným v odstavci 3 může Fond v odůvodněných případech poskytnout finanční prostředky, s nimiž hospodaří, na financování v rozsahu uvedeném v odstavci 1 také prostřednictvím účelově vázaného úvěru.


§ 3

(1) Fond zajišťuje efektivní využití poskytovaných prostředků podle schváleného rozpočtu. Fond poskytuje příjemcům finanční prostředky z Fondu na základě smlouvy, která obsahuje alespoň

a) určení výše poskytovaných finančních prostředků,

b) specifikaci účelu, pro který se finanční prostředky poskytují, a

c) podmínky, za kterých se finanční prostředky poskytují.


(2) Pro financování víceletých akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie se uzavírá smlouva na celou dobu realizace akce.

(3) Je-li předmětem smlouvy financování provozování, oprav nebo údržby celostátních nebo regionálních drah, uzavírá se smlouva s příjemcem finančních prostředků z Fondu na dobu 5 let. Smlouva obsahuje alespoň

a) vymezení celostátní nebo regionální dráhy a vymezení činností, které jsou předmětem financování, a jejich rozsahu,

b) způsob vymezení výše a struktury poskytovaných finančních prostředků a způsob poskytování finančních prostředků příjemci po dobu platnosti smlouvy,

c) vymezení cílů, které mají být dosaženy poskytnutím finančních prostředků, a kritérií pro hodnocení jejich dosažení,

d) vymezení možných průtahů, zpoždění nebo jiných nedostatků při údržbě dráhy, které mohou mít vliv na provoz dráhy a strukturu poskytovaných finančních prostředků,

e) ujednání podporující snižování nákladů příjemce při výkonu financovaných činností a snižování ceny za užití dráhy,

f) vymezení údajů, které příjemce Fondu poskytuje, způsobu a četnosti jejich poskytování,

g) úpravu postupu při mimořádných situacích týkajících se financovaných činností,

h) úpravu postupu při neplnění povinností některou ze smluvních stran, včetně nápravných opatření,

i) ujednání o výpovědi smlouvy, včetně důvodů výpovědi a výpovědní doby, a

j) dobu platnosti.


(4) Návrh smlouvy podle odstavce 3 zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý může k návrhu smlouvy uplatnit odůvodněné připomínky. Za tím účelem Fond stanoví přiměřenou lhůtu, kterou oznámí spolu se zpřístupněním návrhu. Uzavřenou smlouvu zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne jejího uzavření.

(5) Fond uzavírá s Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. na dobu 3 let smlouvu, jejímž předmětem je podle § 2 odst. 1 financování nebo předfinancování činnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p. v rozsahu, který stanoví ministerstvo vyhláškou; smlouva obsahuje alespoň

a) vymezení činností, které jsou předmětem financování, a jejich rozsahu,

b) způsob vymezení výše a struktury poskytovaných finančních prostředků a způsob poskytování finančních prostředků Ředitelství silnic a dálnic s. p. po dobu platnosti smlouvy,

c) kvalitativní požadavky na provádění financovaných činností, kritéria jejich hodnocení a důsledky neplnění stanovených požadavků,

d) ujednání podporující snižování nákladů Ředitelství silnic a dálnic s. p. při výkonu financovaných činností,

e) vymezení údajů, které Ředitelství silnic a dálnic s. p. Fondu poskytuje, způsobu a četnosti jejich poskytování,

f) úpravu postupu při mimořádných situacích týkajících se financovaných činností,

g) úpravu postupu při neplnění povinností některou ze smluvních stran, včetně nápravných opatření,

h) ujednání o výpovědi smlouvy, včetně důvodů výpovědi a výpovědní doby, a

i) dobu platnosti.

 

(6) Výše finančních prostředků poskytovaných podle odstavce 5 se stanoví s ohledem na rozsah a parametry dopravní infrastruktury, s níž má Ředitelství silnic a dálnic s. p. právo hospodařit, výši nákladů vynakládaných na financované činnosti v předchozím období a přiměřený zisk Ředitelství silnic a dálnic s. p. Způsob výpočtu výše poskytovaných finančních prostředků stanoví ministerstvo vyhláškou.


(7) Fond je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků jejich užití podle uzavřených smluv. Při zjištění závažných nesrovnalostí je oprávněn žádat jejich vrácení, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky. V rozsahu, v jakém došlo k vrácení finančních prostředků, pozastavení jejich čerpání nebo k uskutečnění dalších nezbytných opatření, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Fond je oprávněn zjišťovat u příjemců finančních prostředků a osob se smluvními závazky vůči nim veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.


(8) Podrobnosti o činnosti Fondu a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra dopravy (dále jen "ministr") schvaluje vláda.


§ 4

Příjmy Fondu

(1) Příjmy Fondu tvoří


a) podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu10),

b) výnosy z časového poplatku5) a nevrácených kaucí5),

c) výnosy z mýtného5) a propadlých kaucí5),

d) výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem,

e) úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,

f) převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury,

g) příspěvky z Evropské komise poskytované z rozpočtu Evropské unie,

h) dary a dědictví,

i) dotace ze státního rozpočtu,

j) převody části výnosů z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním vozidla, které při kontrolním vážení překročí nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné hmotnostní poměry podle zvláštního právního předpisu, a náhrada nákladů vážení podle zvláštního právního předpisu,

k) splátky z úvěrů poskytnutých Fondem včetně příslušenství.

(2) Dary a dědictví může Fond jménem České republiky přijmout a použít jen za podmínek a pro účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem, pokud se tyto podmínky a účely shodují s předmětem činnosti Fondu.


(3) Zůstatky příjmů Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího.

 

§ 5

Rozpočet a účetnictví Fondu 

(1) Fond sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu Fondu, který předkládá prostřednictvím ministra vládě vždy do 30. září. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky. Součástí rozpočtu Fondu je

a) jmenovitý seznam akcí financovaných z Fondu včetně celkových nákladů akce, částky rozpočtované pro běžný rok a lhůty realizace akce,

b) přehled pohledávek a závazků,

c) návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti a limitů úrokové míry,

d) návrh kalendáře splátek jistiny a úroků Fondem přijatých úvěrů.

(2) Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.5a) V rámci této částky v něm stanoví též částku, kterou se bude podílet na financování národního podílu programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

(3) Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na účtech u České národní banky. Fond může zřizovat u jiných bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje na činnost fondu, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.

(4) V průběhu rozpočtového roku mohou být prováděny změny ve schváleném rozpočtu Fondu

a) výborem Fondu v rámci limitu a podle podmínek stanovených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky při schvalování rozpočtu, nebo

b) nad rámec limitu podle písmene a) hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

§ 5a

(1) Současně s návrhem rozpočtu Fond ve spolupráci s ministerstvem sestavuje střednědobý výhled, který obsahuje očekávané příjmy a výdaje Fondu na jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto příjmy a výdaje očekávají a plánují, a to nejméně v tomto rozsahu:

a) celkové příjmy a výdaje Fondu,

b) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,

c) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z úvěrů přijatých státem a spolufinancované z úvěrů se státní zárukou.

(2) Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán rozpočet Fondu. Při sestavování střednědobého výhledu jsou ukazatele výdajů stanovené na počátku financování programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie závazné.


(3) Pro schvalování střednědobého výhledu platí postup při schvalování rozpočtu Fondu podle § 5 odst. 1 obdobně.

 

§ 5b

(1) Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Fondu (dále jen "výroční zpráva") a předkládá ji prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do šesti měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.

(2) Výdajová stránka rozpočtu Fondu je členěna ve shodě s účelem Fondu podle § 2 odst. 1 a 2 a podle jednotlivých akcí.

(3) Dodatečné přijímání úvěrů v rozpočtovém roce schvaluje vláda na základě návrhu Fondu předloženého prostřednictvím ministra. Ustanovení § 5 odst. 1 se použije obdobně.

(4) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(5) Fond hospodaří ve dvou účetně oddělených okruzích tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností Fondu.

(6) Příjemce finančních prostředků je povinen provést s Fondem finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Fondem a užitých příjemcem v běžném rozpočtovém roce podle stavu k 31. prosinci běžného rozpočtového roku ve lhůtách a způsobem stanovených Fondem, s výjimkou finančního vypořádání prostředků poskytnutých na víceleté akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, u kterých se finanční vypořádání poskytnutých prostředků provede podle stavu k 31. prosinci rozpočtového roku, v němž bylo financování akce ukončeno.


§ 5c

Rozpočtové provizorium

Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen rozpočet Fondu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření Fondu v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu Fondu na tento rozpočtový rok ukazateli rozpočtového provizoria stanovenými ministerstvem podle předpokládaných příjmů Fondu v tomto období. V souladu se stanovenými ukazateli používá Fond prostředky na účely podle § 2 odst. 1 a 2 pouze do výše svých příjmů v tomto období a převedeného zůstatku příjmů z předchozího roku.


§ 6

Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu tvoří výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel").

(2) V čele Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.

Výbor

§ 7

(1) Výbor má devět členů. Předsedou výboru je ministr.

(2) Místopředsedu a dalších sedm členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra na funkční období čtyř let. Členové výboru mohou být jmenováni nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Předseda řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který schvaluje výbor usnesením.

(4) Členům výboru přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a refundace mzdy zaměstnavateli členů výboru je nákladem na činnost Fondu.

(5) Členství ve výboru je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.7)


§ 8

(1) Výbor jedná o věcech, které jsou účelem Fondu nebo předmětem činnosti Fondu.

(2) Výbor schvaluje

a) návrh rozpočtu Fondu a změny schváleného rozpočtu Fondu podle § 5 odst. 4 písm. a),

b) návrh střednědobého výhledu Fondu,

c) roční účetní závěrku Fondu,

d) návrh výroční zprávy Fondu,

e) časový plán příjmů a výdajů Fondu,

f) pravidla pro financování z Fondu,

g) roční plán kontrolních akcí a

h) vyhodnocení kontrolních akcí,

i) úvěry poskytované Fondem a podmínky pro poskytnutí úvěrů.


(3) Rozhodnutí výboru zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 9

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozírá na činnost a hospodaření Fondu a projednává návrh výroční zprávy a roční účetní závěrku Fondu před jejich předložením vládě. Dozorčí rada má pět členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na funkční období čtyř let.

(2) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním.

(3) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením.

(4) Dozorčí rada informuje neprodleně o nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu ministerstvo, vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

(5) Členům dozorčí rady přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a refundace mzdy zaměstnavateli členů dozorčí rady je nákladem na činnost Fondu.

(6) Členství v dozorčí radě je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.7)

(7) Členové dozorčí rady mohou být přítomni na všech jednáních Výboru.


§ 10

Ředitel


(1) Ředitel je statutárním orgánem Fondu.

(2) Ředitel zejména

a) provádí rozhodnutí výboru o uvolnění prostředků Fondu na akce podle § 2,

b) provádí další opatření schválená nebo projednaná výborem,

c) řídí činnost aparátu Fondu a

d) rozhoduje o struktuře výdajů na činnost Fondu.

 

§ 11

Ustanovení o střetu zájmů

(1) Výkon funkce místopředsedy výboru, člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele, s pracovním nebo služebním poměrem vůči Fondu a s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byly nebo mají být poskytnuty prostředky Fondu.

(2) Členové orgánů Fondu nesmějí být výdělečně činní v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru u fyzických a právnických osob, kterým byly nebo mají být poskytnuty prostředky z Fondu.

(3) Místopředsedu výboru nebo člena výboru vláda v případě porušení povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 odvolá.

(4) Fond je oprávněn požadovat, aby osoba, která uvedené povinnosti porušila, vydala prospěch, který tímto získala. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.


§ 12

Zaměstnanci Fondu

(1) Na zaměstnance Fondu, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

(2) Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.


ČÁST DRUHÁ

zrušena


§ 13

(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona13), a to v rozsahu

a) jméno a příjmení či název příjemce,

b) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,

c) obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,

d) výše poskytnutých prostředků a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,

e) účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,

f) datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků,

g) informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení výplaty, krácení nebo vrácení finančních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.

(2) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků, nevydává-li se rozhodnutí, pak do 7 dnů od účinnosti právního jednání, kterým se prostředky poskytují. V případě podle odstavce 1 písm. g) se informace zveřejní do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.


ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 14

Fond sestavuje pro rok 2000 svůj rozpočet v návaznosti na kapitolu 327 státního rozpočtu pro rok 2000 a rozpočet předkládá ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST


§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

 

Vybraná ustanovení novel

Čl. XIV zákona č. 239/2012 Sb.

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č.104/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

Čl. LXI zákona č. 261/2021 Sb.

Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 13 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

____________________


1) § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

2) § 2 odst. 9 a § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

3a) § 20 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. § 9 odst. 1 věta první zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

3b) § 9 odst. 1 věta druhá zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

3c) § 18a až 18f zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 256/2002 Sb.

5) Zákon č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

5a) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

7) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.

8) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 5 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů.

12) Rozhodnutí Komise č. 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému, ve znění rozhodnutí Komise 2012/696/EU a rozhodnutí Komise (EU) 2015/14.

13) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.